Gør psykisk vold strafbart

Over en halv million danskere menes at leve eller have levet i et forhold med psykisk vold. Psykisk vold kaldes også intim-terror og omfatter trusler om vold, gentagende ydmygelser, magtudøvelse og kontrol af sin partner eller en i sit nære netværk.
26. juni 2017

Indlægget har været bragt på Fyns.dk

Af Lisbeth Jessen

Psykisk vold er langt mere udbredt end den fysiske vold, alligevel er det kun ’fysisk vold’ vi rigtig forstår, og kun den der bliver straffet.

Danner forebygger partnervold og driver et af Danmarks ældste krisecentre for voldsudsatte kvinder og børn. Mange opsøger os, men vi ser kun toppen af isbjerget. Hvert år ringer omkring 2500 mennesker til vores telefonrådgivning for at få råd om vold i nære relationer. Henvendelserne drejer sig ofte om psykisk vold, om følelse af afmagt, lavt selvværd og manglende evne til at mærke sig selv og sine egne behov, som volden afstedkommer.  

Blandt fagfolk er der en stor bekymring over, hvor lidt myndigheder og ansatte i den sociale og sundhedsfaglige sektor ved om psykisk vold. Vi er bekymrede over, at der hverken er screeningsværktøjer eller faste begreber for den psykiske vold på niveau med den fysiske vold. Vi er også bekymrede over, hvor lidt befolkningen ved om psykisk vold. For alles vedkommende gælder, at jo mere man ved om symptomerne på psykiske vold, jo mere tilbøjelig vil man være til at reagere, når man får mistanke om at den foregår.

Psykologer og sociologer har for længst koblet systematisk ydmygelse, trusler og kontrol til den mentale livskvalitet. De er ikke i tvivl om, at den form for vold fører til skader, der varer i mange år eller resten af livet. Depression, angst, nedsat forældreevne, nedsat arbejdsevne, forhøjet risiko for at udvikle alkoholmisbrug og for at føde børn med lav fødselsvægt er kendte skader. For nylig er det også påvist, at partnervold kan udløse førtidspension. De voldsudsatte betaler altså en meget høj pris, for at være blevet partner eller være i familie med den forkerte. Omvendt slipper gerningsmanden for at blive stillet til ansvar for de skader, han har påført et andet menneske, fordi vi i Danmark ikke anerkender gentagen psykisk vold, som en selvstændig kriminel handling. 

I dag foregår volden ofte i årevis, før kvinden – for det er langt oftest kvinder, der er udsat for fysisk og psykisk partnervold af en mandlig partner – finder mod til at søge hjælp hos et krisecenter eller hos myndigheder. Her skal vi ærligt kunne sige til hende, at der er hjælp at hente, og at dét hun har været udsat for ikke er acceptabelt i Danmark.

Der er paragraffer i Straffeloven, der burde føre til at psykisk voldelige gerningsmænd blev straffet. Et nyt jura-speciale viser dog, at disse paragraffer aldrig er blevet brugt til at dømme eller rejse tiltale mod en person for at have begået psykisk vold.

Med en lang karriere i Dansk Politi bag mig kan jeg tilføje, at der i praksis ikke kan ske anmeldelse for psykisk vold. Det skyldes ikke manglende vilje hos politiet, men den mangelfulde lovgivning og praksis vi har i dag.

Det diskuteres ofte i juridiske og politiske kredse, at det kan være svært at løfte bevisbyrden i sager om psykisk vold. Jeg er enig – det vil være svært. Det skal dog ikke være nogen undskyldning for ikke at sætte en stopper for den skadelige psykisk vold. Vi kender også besværet med bevisførelse fra andre straffelovsovertrædelser, såsom blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang og overgreb på børn. Her gør fraværet af fysiske beviser politiarbejdet både slidsomt og vanskeligt, men ingen er i tvivl om at den slags overgreb skal straffes.

Et andet argument for at gøre gentagende krænkelser og trusler i parforholdet selvstændigt kriminelt er, at en kriminalisering i sig selv er kulturbærende. Kig bare på afskaffelse af revselsesretten, forbud mod spirituskørsel og påbud om brug af sikkerhedssele. Vi justerer vores adfærd efter, hvad loven siger. Derfor skal det være meget tydeligt, hvad psykisk vold er, og at det er kriminelt.  Gennem en selvstændig kriminalisering af psykisk vold åbner vi også for, at voldsudøvere kan modtage behandling og derigennem få brudt med deres ødelæggende adfærd.

I Danmark har vi brug for flere redskaber til både krisecentre, politi og de voldsberørte borgere, for at kunne gribe tidligt ind, så snart der opstår mistanke om, at der foregår noget mellem to mennesker, hvor den ene systematisk krænker og nedgør den anden. Skotland har som seneste land gjort psykisk vold selvstændig kriminelt. England, Spanien og Norge har også gjort det. Danmark er altså bagud.

På den baggrund har Danner, hvor lille en aktør vi end er, sat os for at gøre forebyggelse af psykisk vold til en folkesag. Det kan aldrig være den enkeltes problem, når hun eller han bliver udsat for krænkelser – det er et samfundsanliggende. Det er desuden en god forretning at forebygge en voldsform, der hvert år koster flere hundrede millioner kroner, når børn, kvinder og mænd invalideres af volden, så de skal have særlig omsorg og ikke kan passe arbejde, skole og uddannelse. Første skridt i en lang række nødvendige skridt er at gøre gentagen psykisk vold selvstændigt kriminelt.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!