Retssikkerheden skal løftes med fire nye anbefalinger fra ekspertpanel

Justitsministeriets ekspertpanel på voldtægtsområdet har netop udarbejdet de sidste fire af syv anbefalinger, og dermed sluttes ekspertpanelets arbejde under den nuværende justitsminister Nick Hækkerup. Danners Lisbeth Jessen har siddet i ekspertpanelet.
20. december 2019

Mindst 5100 kvinder bliver udsat for seksuelle overgreb og voldtægt hvert år, og det er alt for mange. Myndighedernes respons er ofte mangelfuld, og området har brug for et markant løft, der skriver sig ind i en moderne kontekst med udgangspunkt i gældende viden og erfaringer. Nye anbefalinger fra ekspertpanel er offentliggjort.

Justitsministeriets ekspertpanel på voldtægtsområdet har netop udarbejdet de sidste fire af syv anbefalinger, og dermed sluttes ekspertpanelets arbejde under den nuværende justitsminister Nick Hækkerup. Daværende justitsminister Søren Pape Poulsen nedsatte et ekspertpanel i oktober 2018, som skulle komme med anbefalinger til forbedret retssikkerhed på voldtægts-området. 

Ekspertpanelet, der tæller både universiteter, anklagemyndighed, civilsamfund og andre fagfolk, har i perioden mødtes jævnligt og drøftet det helt nødvendige løft af området, der behandler seksuelle overgreb og voldtægter rettet mod primært kvinder. Panelet har også afholdt en workshop med bred inddragelse af aktører på feltet for at samle viden til de samlede anbefalinger.

Anbefalingerne er helt afgørende i et moderne retssamfund som Danmark, og de kan på sigt skabe en kultur, hvor den forurettede ikke føler sig krænket på ny af systemet, siger direktør i Danner Lisbeth Jessen, som har siddet i ekspertpanelet, og som har en lang karriere i dansk politi bag sig.

Ekspertpanelet barslede tidligere på året med tre anbefalinger til forbedringer af politi og anklagemyndighedens forvaltning af voldtægtssager. Læs de tre første anbefalinger her. Nu har panelet lagt sidste hånd på de sidste fire anbefalinger. De syv anbefalinger skal ses som en samlet ambition om at højne retssikkerheden og kvaliteten af den hjælp og støtte som et voldtægtsoffer får hos politi, anklagemyndighed og i retterne. 

Anbefaling 4: Implementering af traumeinformeret praksis fra udlandet
Justitsministeriet anbefales at undersøge erfaringer fra andre lande om traumeinformeret praksis med henblik på at overveje, om der er viden eller sagsgange, der med udenlandsk inspiration kan ændres i Danmark. Et særligt fokus er på afhøringssituationen, både hos politiet og hos retterne. Anbefalingen skal ses i sammenhæng med en tidligere anbefaling fra panelet omkring udfærdigelsen af et traumekatalog, der kan hjælpe politi og anklagemyndighed, samt retterne med at forstå den forurettedes reaktioner ud fra forskningsmæssig viden. Denne anbefaling bygger blandt andet på gennemgang af mange retsbøger fra afsluttede straffesager, hvor der ofte stødes på angivelser i stil med ’hun ved ikke, hvorfor hun ikke gjorde modstand’ eller ’hun virkede ikke synligt påvirket af det skete’; oplysninger der bruges som belæg for at nedtone overgrebets alvorlige karakter samt skaber mistillid til den forurettede part, og som vurderes at have betydning for domfældelse. En traumefokuseret tilgang betyder, at den enkeltes private opfattelse af seksualitet samt hvordan et ’rigtigt offer reagerer’ ikke bliver lagt til grund, men at der derimod tages afsæt i forskning på feltet, og at denne viden bliver lagt til grund og inkorporeres i fremtidig praksis hos politiet og ved afhøring i retten. 

Anbefaling 5: Bistandsadvokatens rolle styrkes bla. med klare retningslinjer
Det anbefales at styrke bistandsadvokatordningen, blandt andet ved at give bistandsadvokaten en mere aktiv rolle i sagen og blandt andet påse, at forurettedes rettigheder iagttages og at forurettede løbende holdes orienteret om sagens status. Der lægges konkret op til klare retningslinjer samt etablering af en vagtordning, så forurettede allerede inden anmeldelse kan tale med en bistandsadvokat om sagen. Samtidig skal bistandsadvokaten få lejlighed til at stille supplerende spørgsmål til forurettede ved afhøring hos politiet og under en evt. retssag. Der er derudover en lang række anbefalinger, som alle sigter efter, at den forurettede part har kvalificeret juridisk bistand ved sin side under hele sagen og også f.eks. ved en efterfølgende ansøgning om erstatning i erstatningsnævnet. Bistandsadvokaterne skal have relevant uddannelse, så der uddannes et passende antal advokater med dette særlige speciale, der har viden om traumer, om voldens dynamikker og seksuelle overgreb og derfor kan yde den specialiserede vejledning af den forurettede, der er brug for. 

Anbefaling 6: Forebyggende seksualundervisning i Folkeskolen
Ekspertpanelet anbefaler at begreber som ”samtykke” og ”frivillighed” bliver en aktiv del af seksualundervisningen i Folkeskolen. På den måde rettes der et stærkt fokus på at lære børn og unge at læse hinandens signaler og dermed sikre, at sex altid sker frivilligt.  

Anbefaling 7: Oplysningskampagne om samtykke
Samtidig anbefaler panelet, at ministeriet, i kølvandet på en samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet, der forventes godkendt i den kommende samling, opfordrer Ligestillingsafdelingen til at iværksætte en oplysningskampagne, der kan skabe bred oplysning om den nye lovgivning og intentionerne i lovgivningen.

Om Lisbeth Jessen:
Siden 2016 direktør i Danner.
Tidligere vicepolitiinspektør i Rigspolitiet og 28 års erfaring i dansk politi, primært fra ledelse af efterforskning og metodeudvikling.
Siden efteråret 2018 har Lisbeth Jessen siddet med i Justitsministeriets særlige ekspertpanel vedrørende seksuel vold og voldtægt, som blev nedsat af forrige regering.

Det kan virke ’nørdet’ at gå teknisk til værks for at stoppe voldtægt-overleveres traumer, smerte og vrede, men det vigtige ved disse anbefalinger er, at de går direkte ned i politiets, anklagemyndighedens og retternes maskinerum.

Kommentarer fra Lisbeth Jessen til ekspertpanelets sidste fire anbefalinger :

- Det kan virke ’nørdet’ at gå teknisk til værks for at stoppe voldtægt-overleveres traumer, smerte og vrede, men det vigtige ved disse anbefalinger er, at de går direkte ned i politiets, anklagemyndighedens og retternes maskinerum og på baggrund af konkrete erfaringer og viden foreslår forbedringer. 
Implementering af ekspertpanelets anbefalinger betyder forhåbentlig, at en person udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb vil blive mødt af et moderne system. Det moderne system har viden om traumereaktioner og en praksis, der tager højde for nyeste viden på feltet, samt i høj grad tilbyder en kyndig bisidder, der tager hånd om forurettede og dennes rettigheder.

- Anbefalingerne er helt afgørende i et moderne retssamfund som Danmark, og de kan på sigt skabe en kultur, hvor den forurettede ikke føler sig krænket på ny af et uforstående system, som måske mistænkeliggør hende fordi hun ’ikke kæmpede imod’ eller fordi hun ’blev hos gerningspersonen efter overgrebet.’ Gennemgang af retsbøger viser, at forældede opfattelser om, at et voldtægtoffers ’normale’ reaktion er at kæmpe eller flygte, har haft betydning for sagernes afgørelser. Det kan vi slet ikke acceptere anno 2020, når undersøgelser viser, at 70 procent reagerer ved at fryse/blive lammet, når de udsættes for traumer som voldtægt og seksuelle overgreb. 

- Anbefalingerne, om at sætte ’frivillighed og samtykke’ ind som aktive begreber i seksualundervisningen i Folkeskolen, vil medvirke til at skabe bevidste unge og af den vej forebygge de alt for mange seksuelle overgreb – ikke mindst mod unge kvinder - i Danmark. Det vil også sikre, at unge har viden om samtykke og ansvar for at sikre, at et samtykke er tilstede. 

- Ekspertpanelet er færdig med sit arbejde, men i Danner vil vi holde øje med om de anbefalede implementeringer sker, og om de forvaltes ud fra intentionen om at voldtægtsoverlevere og ofre for seksuel vold skal møde et moderne og voldsfagligt system. Samt ikke mindst om tilliden til systemet højnes og betyder, at flere kvinder indgiver anmeldelse, og om antallet af seksuelle overgreb falder i de kommende år som følge af de samlede forbedringer og generelle vidensløft hos fagfolk og befolkningen. 

Fakta om seksuel vold 
•    30 % af kvinder, der har boet på krisecenter oplyser, at de har været udsat for seksuel vold (Socialstyrelsen). Tallet er formentlig langt større.
•    Ca. 5100 kvinder bliver årligt udsat for tvangssamleje eller forsøg på samme. Tallet kan være meget større. Størstedelen anmeldes aldrig.
•    Politiet modtog 944 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2017. 
•    Ca. 54 personer bliver årligt fundet skyldige i voldtægt (gennemsnit for 2007 - 2016). I 2016 var tallet 66. (Det kriminalpræventive Råd)
•    I 86 % af alle voldægter og voldtægtsforsøg kender udøver og forurettede hinanden.
•    Seksuel vold dækker over mere end voldtægt. Seksuel vold kan være grænseoverskridende og nedgørende seksualiseret adfærd. Seksuel vold følges ofte med psykisk vold, hvor udøver har et magtforhold over den udsatte, som gentagent kan få overskredet sine seksuelle grænser. 

Ekspertpanelet består af følgende personer og organisationer:
Amnesty, Helle Jacobsen, programleder køn, kvinder og LGBTI rettigheder
Danner, Lisbeth Jessen, direktør 
Advokat Jytte Lindgård
Center for Seksuelle Overgreb (CSO) på Rigshospitalet, Hanne Baden Nielsen
Professor Ask Elklit fra Syddansk Universitet
Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Hanne Rahbæk
Psykolog Svend Aage Madsen
Justitsministeriet, Pernille Breinholdt Mikkelsen, afdelingschef (formand)
I panelet har desuden deltaget en repræsentant for hhv. Rigspolitiet og Rigsadvokaten

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!