Vi kan hjælpe langt flere voldsudsatte kvinder

Mange tusinde voldsudsatte kvinder i Danmark får ikke den nødvendige hjælp.
9. juni 2018

Dette debatindlæg er bragt i Jyllands-Posten den 9.6. 2018 under overskriften: 

"Når volden i parforholdet ikke er ”slem nok” til at flygte eller til at søge hjælp på et krisecenter"

Af: Lisbeth Jessen, direktør i Danner, Kirsten Hejnfelt, forstander af Ringsted Krisecenter, Hanne Rugholm, leder af Randers Krisecenter
 
Selvom alle voldsudsatte har ret til hjælp, så véd vi at alt for mange kvinder står alene, hvis de ikke flytter på krisecenter. 33.000 kvinder udsættes årligt for fysisk vold af deres partner, mens ’kun’ ca. 1.800 kvinder og deres ca. 1800 børn bor på krisecenter hvert år. Kvinderne i den store restgruppe har ikke alle brug for krisecenterophold, men langt de fleste har behov for tidlig sikring og professionel hjælp.

Fra vores virke på tre af landets mest erfarne krisecentre ved vi, at der er mange barrierer mod at flytte på krisecenter. Vold i nære relationer udvikler sig over tid, og den udsatte indfiltres gradvist i en voldsspiral, hvor særligt den psykiske vold kan være altoverskyggende. Mønstret af subtile trusler og nedgørelser, der ikke giver blå mærker men svækker selvværdet, kan være én af årsagerne til, at kvinder ikke søger hjælp.

Vi ser mange kvinder, der har en følelse af, at volden ikke er ’slem nok’ til at skulle flygte eller til at søge hjælp på et krisecenter. Frygt og trusler fra voldsudøveren er en anden årsag. Det samfundsmæssige tabu omkring vold i hjemmet en tredje. 

Konsekvenserne ved at voldsudsatte kvinder og deres børn ikke får den rette hjælp i tide er enorme for den enkeltes fysiske og mentale helbred. Sidste år viste Socialstyrelsens årsstatistik, at 44% af kvinderne på danske krisecentre har PTSD-symptomer, altså psykiske belastningsskader som følge af volden. På krisecentrene ser vi dagligt, hvordan disse mentale skader bremser mulighederne for, at mor og barn kan genetablere et normalt liv. Og samfundsøkonomisk er det ekstremt dyrt at skulle hjælpe disse kvinder og børn ud af voldens fangarme, som har fat i dem i flere år. 

Den manglende udstrakte hånd til voldsudsatte kvinder har flere årsager. Der er blandt andet ikke plads nok på landets krisecentre – seneste tal viser at 61% af henvendelserne om en plads på et krisecenter bliver afvist – i 2016 blev 4561 henvendelser således afvist. Samtidig eksisterer der få alternative tilbud til de afviste og dem, der ikke har mulighed eller behov for at flytte på krisecenter, men som stadig har vanskelige livsvilkår på grund af vold i hverdagen. Altså har krisecentrene i Danmark begrænset mulighed for at hjælpe voldsudsatte kvinder, der ikke kan flytte ind. Servicelovens §109 dækker nemlig kun krisecenterophold og ikke ambulant rådgivning. 

I årevis har vi mødt et kæmpe behov for et alternativ til et krisecenterophold. For de færreste kan klare selv at bryde ud af volden. Hjælp til at komme ud af volden skal være lige for alle – og det skal være med en opdateret voldsfaglighed, idet undersøgelser påpeger det essentielle i at kvinden får den rigtige
hjælp første gang. 

Alt dette viser, at vi er nødt til at gentænke hjælpen til voldsudsatte. Vi skal være bedre til forebyggelse og tidlig indgriben før et krisecenterophold bliver nødvendigt – på den måde kan vi bedst og billigst forebygge skadevirkningerne.
Med en treårig støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bliver det fra 1. oktober muligt for Danner, Randers og Ringsted Krisecenter at hjælpe langt flere end i dag ved også at tilbyde ambulant rådgivning.

Med det ambulante tilbud vil vi udvikle, afprøve og dokumentere effekten. Efterfølgende vil vi stille konceptet til rådighed for alle krisecentre - dét kræver dog nogle progressive politikere, som vil ændre Serviceloven, så voldsudsatte og pårørende har et stående tilbud om at komme ind og få hjælp og viden, så snart mistanken om vold opstår. Det er vel det mindste vi kan gøre for medborgere, der står i en af deres måske værste livskriser. 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!