Dannerrådet

Dannerrådet består af en repræsentant fra hver frivilliggruppe. Rådet fungerer som bindeled mellem bestyrelsen og Danners frivilliggrupper og er derudover et rådgivende forum, hvor strategi, visioner og politik diskuteres. 
Dannerrådet er særlig forpligtet til at have fokus på de frivilliges interesser i huset, herunder at rammevilkårene for frivilligt arbejde er i overensstemmelse med de frivilliges ønsker og husets overordnede formål. 

Bestyrelsen har pligt til at drøfte spørgsmål af væsentlighed fx strukturændringer eller ændringer i politik for frivillige med Dannerrådet før der træffes en endelig beslutning. 

Som udgangspunkt mødes Dannerrådet en gang om måneden. 

Dannerrådet bidrager derfor til udvikling af husets strategi og handleplaner og er med til at sikre, at handleplaner og aftalte mål nås.

Frivilliggrupperne vælger deres repræsentant for to år af gangen.


Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.