Dannerrådet

Dannerrådet består af en repræsentant fra hver frivilliggruppe. Rådet fungerer som bindeled mellem bestyrelsen og Danners frivilliggrupper og er derudover et rådgivende forum, hvor strategi, visioner og politik diskuteres. 
Dannerrådet er særlig forpligtet til at have fokus på de frivilliges interesser i huset, herunder at rammevilkårene for frivilligt arbejde er i overensstemmelse med de frivilliges ønsker og husets overordnede formål. 

Bestyrelsen har pligt til at drøfte spørgsmål af væsentlighed fx strukturændringer eller ændringer i politik for frivillige med Dannerrådet før der træffes en endelig beslutning. 

Som udgangspunkt mødes Dannerrådet en gang om måneden. 

Dannerrådet bidrager derfor til udvikling af husets strategi og handleplaner og er med til at sikre, at handleplaner og aftalte mål nås.

Frivilliggrupperne vælger deres repræsentant for to år af gangen.