Danners krisecenter


Danners krisecenter hjælper kvinder og deres børn, hvis de har været udsat for vold i nære relationer. Vi støtter kvinder ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.

Danners krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn ad gangen. Et ophold hos Danner varer i gennemsnit fire måneder, men det kan svinge rigtig meget fra få dage til mere end et år, afhængig af situationen. Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn.


Grundig samtale før indflytning

Før man kan blive visiteret til et ophold på Danners krisecenter skal man gennem en samtale og en vurdering af Danners professionelle personale. Her vil kvindens situation og fortælling blive vurderet ud fra nogle faglige værktøjer, og først herefter kan det besluttes om et krisecenter er den rigtige løsning for kvinden. Hvis ikke henviser vi ofte videre til andre tilbud, og . Hvert år må vi desværre sende rigtig mange kvinder videre til enten andre krisecentre eller andre tilbud, da vi ikke har plads til alle dem, der egentlig har brug for vores hjælp.


Vi afviser aldrig bare blankt

Vi sender aldrig bare en kvinde tilbage til en voldelig mand. Vi hjælper altid med sikkerhedsstrategier eller andre korttidsplaner, hvis kvinden har brug for det. Det kan være ophold hos en veninde eller i sjældne tilfælde hjælp til indlogering på et hotel.

Vi beklager naturligvis, at vi ikke har plads til alle dem, der har brug for vores hjælp. Derfor arbejder Danners videnscenter meget målrettet for at fjerne pladsmanglen på landets krisecentre, dels ved at argumentere for flere pladser, dels ved at tilbyde ambulant rådgivning i Sig Det Til Nogen

Fire faktorer har indflydelse på volden

Årsagerne til vold i nære relationer har ikke kun én årsag. Når vi skal hjælpe en voldsudsat kvinde, kigger vi derfor på volden ud fra en bred forståelsesramme for at kunne ændre de forhold, der har muliggjort volden.

For at forstå og forebyge volden arbejder Danner ud fra et helhedssyn, der der baserer sig på Den socio-økologiske model. Vi tager derfor udgangspunkt i

  1.  den enkelte kvindes egen bagage
  2.  de nære forhold, der gør sig gældende i relationen til udøveren
  3. det lokale miljø omkring hende fx om hun lever i fattigdom, er del af et specielt miljø eller andre situationsbestemte faktorer
  4. de strukturelle normer i samfundet om fx kønsmæssig, social og økonomisk ulighed eller manglende lovgivning


Rådgivningstilbud

Ud over at drive et af landets mest markante krisecentre, tilbyder Danner også ambulant rådgivning i Sig Det Til Nogen, sammen med Ringsted og Randers krisecentre.

Vi har desuden en døgnåben telefonrådgivning, hvor man kan ringe ind og få hjælp og råd i forbindelse med vold i nære relationer. Hvert år ringer mere end 2000 til vores telefonrådgivere, som oftest er frivillige kvinder med en særlig oplæring, i perioder sidder også faguddannet personale ved telefonen. Både voldsudsatte, pårørende og fagfolk ringer. Ring til Danners åbne telefonrådgivning på 33330047.

Danner har også opsøgende indsats for kvinder med migrantbaggrund. Disse kvinder er særligt isolerede og risikerer i særlig grad at blive udsat for vold. For at kunne give dem samme adgang til deres rettigheder som andre, er vi nødt til at gøre noget særligt for at hjælpe dem med at bryde de barrierer, der står i vejen for dem.


Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig til ledige stillinger, studiepraktikker, frivillige job, uopfordrede ansøgninger og spørgsmål.
I Danner lægger vi stor vægt på hele tiden at lære af og forbedre vores arbejde. I den forbindelse har vi en række voldsfaglige tiltag, som er med til at kvalitetssikre vores arbejde, forebygge vold i nære relationer og styrken hjælpen til voldsudsatte.
Videnscenteret har udgivet flere rapporter og bøger for at udbrede kendskabet til vold mod kvinder og det helende arbejde med voldsudsatte kvinder.
Danner videnscenter arbejder, gennem research og dokumentation, for at skabe ny viden om vold mod kvinder. Den viden, vores forskning bringer, bruger vi til at skabe offentlig debat og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.