Danners krisecenter

Danners krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn. Opholdstiden afhænger af den situation, som den enkelte kvinde og barn befinder sig i. Gennemsnittet er fire måneder. Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 60 kvinder og deres børn.

Alle kommuner i Danmark er forpligtet til at yde beskyttelse til en kvinde og et barn, der er udsat for vold. Ifølge Servicelovens §109 skal voldsudsatte kvinder og børn tilbydes et midlertidigt ophold på et krisecenter.

Er du en voldsudsat kvinde, der har brug for beskyttelse og støtte til at bryde med voldsudøver, kan du søge hjælp på et krisecenter, uanset om du har børn eller ej. Forud for et ophold på et krisecenter, skal du visiteres til tilbuddet. Det sker gennem en samtale med en af Danners fagspecialister, som kan afdække, hvilke problemer du henvender dig med, og om et krisecenterophold hos Danner er den rigtige løsning for dig.

Mange af de kvinder og børn, der bliver visiteret til et ophold på Danners krisecenter har barske oplevelser med sig, og kan være stærkt påvirkede af den vold, de har været udsat for. Vi arbejder derfor med at give kvinder og børn, den tryghed og ro, de har brug for. Primært for at sikre trivsel og udvikling, men også for at skabe den ro, der skal til for at kunne træffe gode og bæredygtige beslutninger for deres fremtidige situation. På krisecentret har kvinder og børn ydermere mulighed for at få et fællesskab med andre i samme situation. Hver dag arbejder både ansatte og frivillige med at støtte kvinderne ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.


Krisecentrets ansatte og arbejde

I krisecentret er der voldsfagligt personale til rådighed døgnet rundt. Vi arbejder tværfagligt, hvilket indebærer socialpædagogisk og psykologfagligt arbejde med et fælles udgangspunkt i specialiseret viden om vold, og hvordan det påvirker et menneske, at være udsat for vold gennem længere tid. I Danner arbejder både ansatte og frivillige kvinder for at Danners krisecenter skal være et trygt sted at opholde sig. Her kan man altid søge støtte, omsorg og rådgivning – her er nogen at tale med alle døgnets 24 timer, og personalet har tavshedspligt.


Socialrådgivernes primære opgaver:

 • Visitationssamtaler med henblik på indlogering af kvinder
 • Advokere for den voldsudsatte kvinde og hendes barn/børn i dialogen med myndigheder i den enkelte kvindes eller families sag
 • Individuelle samtaler med kvinder om sociale og rettighedsmæssige problemstillinger
 • Rådgivning af den enkelte kvinde eller familie om at lægge nye strategier for at leve et liv fri for vold
 • Tilrettelæggelse af indsatsen for den enkelte kvinde og det enkelte barn, gerne med inddragelse af netværk, familie eller kvindens arbejdsplads.


Pædagogernes primære opgaver:

 • Samtaler og samvær med børn og deres mødre, når de bor på krisecenteret
 • Sikre børns trivsel gennem støttende samtaler med mor
 • Støtte mor i at reducere den tilstand af alarmberedskab, hun befinder sig i grundet volden og derved støtte mors forældreevne
 • Bearbejde skadesvirkninger efter at kvinden og børnene har været udsat for partnervold,
 • Give mor og barn et fælles sprog for den vold, de har været udsat for
 • Planlægning af den tværfaglige indsats for den enkelte familie/kvinden
 • Afholdelse af pædagogiske gruppeaktiviteter, hvor formålet er at arbejde med spejlingsprocesser, hvor kvinderne kan spejle sig i hinandens oplevelser og blandt andet derigennem bryde tabuet om at have været udsat for vold


Psykologernes primære opgaver:

 • Regulere og understøtte barnets og moderens trivsel og samvær
 • Behandle barnets traumer gennem samtaler, legeterapi, naturbaseret terapi eller andet
 • Behandle kvindens traumer og styrke hende til at kunne tage ejerskab i sit liv efter ophold på krisecenteret (fra 1. juli 2020)


De frivilliges primære opgaver:

 • Telefonisk rådgivning til kvinder, pårørende og fagfolk om vold i nære relationer, særligt vold mod kvinder
 • Receptionsarbejde i Danner (fra kl. 9 til 17 på alle hverdage)
 • Omsorgsarbejde for kvinder og børn, der bor i Danners krisecenter.
 • Deltage i uddannelsesmoduler, som sikrer, at Danners frivillige er faglig klædt på til at varetage alsidige og krævende opgaver

 

Krisecenterets fysiske rammer 

Danners krisecenter har i alt 18 værelser med plads til 18 kvinder og 18 børn. Vi tilpasser værelserne alt efter, hvor mange børn den enkelte kvinde har. Man kan bo på krisecentret med eller uden børn.

De enkelte lejligheder i Danners krisecenter er funktionelle og indrettet med det sigte at skabe en hjemlig atmosfære, beboernes trivsel og velvære styrkes. Lejlighederne er fordelt på flere etager. På hver etage er der fælleskøkken og fælles stuer. Der er gode rammer for at nyde samvær med andre og derved styrke hinanden under et ophold. Flere af vores tidligere beboere holder fast i de fællesskaber, de blev en del af under deres ophold på Danners krisecenter.


Metodearbejde

Danner arbejder voldsfagligt, når vi modtager, rådgiver, voldsbearbejder og giver omsorg og støtte til kvinder og børn, der søger rådgivning eller tager ophold på krisecentret. Første og vigtigste opgave at skabe sikkerhed omkring den enkelte kvinde og barn, hvilket vi gør gennem en grundig sikkerhedsvurdering, som vi evaluerer løbende under opholdet.

Under opholdet arbejder vi med stabiliserende krisebearbejdelse, samt bearbejdelse af de konsekvenser, som vold har for både kvinder og børn. Vi arbejder ud fra beskrevne metoder, der tager udgangspunkt i den narrative tilgang, den naturbaserede terapi, den psykodynamiske og den traumebaserede tilgang.

Vi arbejder derfor anerkendende og spejler den enkelte kvinde og barns fortælling, og gennem psykoedukative greb forklares voldens dynamikker og skadelige konsekvenser.

Vi afklarer med kvinden, at hun ikke kan ændre, hvad hun har været udsat for eller tage ansvar for at have været udsat for vold, men hun kan modtage støtte til at bearbejde voldens konsekvenser og dermed fastholde sit valg om at fjerne sig fra volden.

Fakta om kvinder og børn på krisecentre

 • I 2017 boede hver kvinde i gennemsnit 62 døgn på et krisecenter, men der er store regionale forskelle. Især i Region Hovedstaden er opholdene lange, næsten 30 % af de indskrevne kvinder opholdte sig mellem 120 og 365 døgn på et krisecenter i 2017.
 • Kvinder, der bor på krisecenter, er i gennemsnit 35 år. Knap en femtedel af kvinderne, der boede på krisecenter i 2017, var mellem 18 og 24 år, mens 10 % af kvinderne var 50 år og derover.
 • Omkring halvdelen af kvinderne (817 kvinder) har dansk herkomst. 41 procent af kvinderne (699 kvinder) har andet oprindelsesland end Danmark

Se hele årsstatistikken 2017 om kvinder og børn på krisecenter på Socialstyrelsens hjemmeside.


Under opholdet arbejder vi i Danner med krisens fem faser og tilrettelægger vores indsats derefter. I Danners metodemanual ’Sådan arbejder vi’ kan du læse om de fem faser, som danner grundlag for krisecentrets teoretiske tilgange og metodiske greb. Håndbogen er udarbejdet på baggrund af erfaringer og viden inden for området og fungerer som en fælles referenceramme for Danners arbejde med den enkelte kvinde og det enkelte barn.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og lægger sammen med kvinden eller barnet en strategi for at leve et liv fri for vold. Det betyder at den vold, man tidligere har været udsat for, ikke skal styre ens liv og at man er i stand til at leve et selvstændigt liv med egne beslutninger og valg.


Efter krisecenteret

Et krisecenterophold er både helende, udviklende og skelsættende for de fleste. Dog oplever mange kvinder, at det kan være svært at holde fast nye vaner og i beslutningen om at leve fri for vold, når de skal ud at etablere sig og stå på egne ben.

Derfor tilbyder Danner støtte - såkaldte efterværnsforløb – til kvinder, der har afsluttet et krisecenterophold. Støtten består af månedlige gruppeterapeutiske samtaler.

Kvinder, der har benyttet sig af dette tilbud, fortæller, at de har fået god vejledning og støtte via samtalerne, og at det har givet dem tryghed og selvtillid til at håndtere deres nye situation.

Det er Danners faglige vurdering, at et tilbud om efterværn kan være en afgørende støtte til at kunne fastholde sig selv i den gode og bæredygtige udvikling.


Gennem research og dokumentation arbejder Danners videnscenter for at skabe ny viden om vold mod kvinder. Den viden bruger vi til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
Mange tusinde voldsudsatte kvinder i Danmark får ikke den nødvendige hjælp. Med Danners rådgivningscenter er det vores mål at hjælpe langt flere end i dag.
Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig til ledige stillinger, studiepraktikker, frivillige job, uopfordrede ansøgninger og spørgsmål.