Danners rådgivningscenter

Mange tusinde voldsudsatte kvinder i Danmark får ikke den nødvendige hjælp. Med Danners rådgivningscenter er det vores mål at hjælpe langt flere end i dag.

Selvom alle voldsudsatte har ret til hjælp, så ved vi, at alt for mange kvinder står alene, hvis de ikke flytter på krisecenter. 38.000 kvinder udsættes årligt for fysisk vold af deres partner. Dobbelt så mange udsættes for psykisk vold. Men det er kun ca. 1.800 kvinder og deres ca. 1800 børn, der kommer på krisecenter hvert år. Kvinderne i den store restgruppe har ikke alle brug for krisecenterophold, men mange har behov for specialiseret voldsfaglig, professionel hjælp til at bryde med voldsudøveren og komme tilbage til at leve et godt liv på trods af voldens konsekvenser.

Vi ved, at der kan være mange barrierer mod at flytte på krisecenter. Der er et samfundsmæssige tabu omkring vold i hjemmet, så det kan være svært at tale med familier og venner om det og derigennem får støtte til at søge hjælp. Vi ved også, at vold i nære relationer udvikler sig over tid, og den udsatte indfiltres gradvist i en voldsspiral, hvor volden kan blive altoverskyggende. Den psykiske volds mønster af subtile trusler og nedgørelser, der ikke giver blå mærker, men svækker selvværdet, kan gøre det svært at handle og dermed søger hjælp. Og så er der frygten og truslerne fra voldsudøveren, der kan holde den voldsudsatte kvinde fra at fortælle om volden.

For mange voldsudsatte kvinder er den helt rigtige løsning et krisecenterophold. Det har 40 års erfaringer med at drive krisecenter i Danner vist os. Men for at nå ud til endnu flere voldsudsatte kvinder, har vi i Danner etableret et rådgivningscenter med tilbuddene Sig Det til Nogen og Sig Det Til Nogen - på Arabisk. Tilbuddet Dannerboligerne, der er udslusningsboliger for kvinder, der har været på krisecenter, er også en del af vores rådgivningsindsats, fordi vi ved, at voldens konsekvenser rækker langt i den enkelte families liv og at nogle kvinder har brug for en ekstra rådgivningsindsats efter krisecentret.
 

Sig Det Til Nogen 

Sig Det til Nogen er et ambulant rådgivningstilbud, der tilbyder specialiseret rådgivning til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Tilbuddet er etableret af Danner i samarbejde med et konsortium, der består af Danner, Randers krisecenter og Ringsted krisecenter. Sig Det Til Nogen er et rådgivningsforløb, der består at en række samtaler med en socialrådgiver med stor voldsfaglighed samt - ved behov - et psykologforløb. Der tilbydes ligeledes gruppeforløb.
 

Sig Det Til Nogen – På Arabisk

Voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund henvender sig ikke til vores ambulante tilbud, Sig Det Til Nogen. De ringer heller ikke til vores døgntelefon, og langt de fleste henvender sig først til et krisecenter, når volden er blevet livstruende. Undersøgelser og Danners mangeårige erfaringer med målgruppen peger på, at disse kvinder oplever særlige barrierer for at bryde med vold og har hårdt brug for specialiseret juridisk rådgivning til at kunne navigere i den komplekse lovgivning omkring deres ophold, forældremyndighed og generelle rettigheder som udlænding i Danmark. Derfor tilbyder Danner med Sig Det Nogen – På Arabisk med rådgivningsforløb til arabisktalende kvinder. Indsatsen indeholder ud over støtte fra socialrådgiver og jurist også en opsøgende indsats for kvinder med migrantbaggrund. 


Dannerboligerne

Dannerboligerne består af 10 lejligheder i Jægerspris, hvor kvinder med børn har mulighed for at bo i to år efter et krisecenterophold. Tilbuddet skal være med til at sikre stabilitet i kvindernes og børnenes liv efter opholdet på krisecenter. To af de væsentligste elementer, der skal hjælpe kvinderne til at genetablere et nyt liv, er støtten fra den socialrådgiver og den pædagog, der er tilknyttet stedet, samt fællesskabet med ligesindede naboer, som også er tidligere voldsudsatte.


Gennem research og dokumentation arbejder Danners videnscenter for at skabe ny viden om vold mod kvinder. Den viden bruger vi til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
Danners krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn. Hvor længe de bor her, afhænger af deres situation. I krisecenteret får de den ro og tryghed, de har brug for, og her bliver de støttet ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.