Danners rådgivningscenter

Mange tusinde voldsudsatte kvinder i Danmark får ikke den nødvendige hjælp. Med Danners rådgivningscenter er det vores mål at hjælpe langt flere end i dag.

Selvom alle voldsudsatte har ret til hjælp, så véd vi at alt for mange kvinder står alene, hvis de ikke flytter på krisecenter. 38.000 kvinder udsættes årligt for fysisk vold af deres partner, mens ’kun’ ca. 1.800 kvinder og deres ca. 1800 børn bor på krisecenter hvert år. Kvinderne i den store restgruppe har ikke alle brug for krisecenterophold, men langt de fleste har behov for tidlig sikring og professionel hjælp.

Fra vores virke på tre af landets mest erfarne krisecentre ved vi, at der er mange barrierer mod at flytte på krisecenter. Vold i nære relationer udvikler sig over tid, og den udsatte indfiltres gradvist i en voldsspiral, hvor særligt den psykiske vold kan være altoverskyggende. Mønstret af subtile trusler og nedgørelser, der ikke giver blå mærker, men svækker selvværdet, kan være én af årsagerne til, at kvinder ikke søger hjælp.

Vi ser mange kvinder, der har en følelse af, at volden ikke er ’slem nok’ til at skulle flygte eller til at søge hjælp på et krisecenter. Frygt og trusler fra voldsudøveren er en anden årsag. Det samfundsmæssige tabu omkring vold i hjemmet en tredje.

I årevis har vi mødt et kæmpe behov for alternativer til et krisecenterophold. Med Danner rådgivningscenter nyetablerede Sig Det til Nogen, en døgntelefon og opsøgende indsatser for kvinder med migrantbaggrund er vi nået et stykke af vejen. 


Sig det til nogen

Sig Det til Nogen er et ambulent rådgivningstilbud, der tilbyder specialiseret rådgivning, både individuelt og i gruppeforløb, til kvinder i voldelige forhold og deres pårørende. Tilbuddet er etableret af Danner i samarbejde med et konsortium, der består af Danner, Randers krisecenter og Ringsted krisecenter.


Døgnåben telefonrådgivning

Vi har en døgnåben telefonrådgivning, hvor både voldsudsatte, pårørende og fagfolk kan ringe ind og få hjælp og råd i forbindelse med vold i nære relationer. Hvert år ringer mere end 2000 til vores telefonrådgivere, som oftest er frivillige kvinder med en særlig oplæring - i perioder der sidder også faguddannet personale ved telefonen. 


Opsøgende indsats for kvinder med migrantbaggrund 

Voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund henvender sig ikke til vores ambulante tilbud, Sig det til nogen, de ringer heller ikke til vores døgntelefon, og langt de fleste henvender sig først til et krisecenter, når volden er blevet livstruende. Danners mangeårige erfaringer med målgruppen peger på, at disse kvinder oplever særlige barrierer for at bryde med vold og har hårdt brug for specialiseret juridisk rådgivning til at kunne navigere i den komplekse lovgivning omkring deres ophold, forældremyndighed og generelle rettigheder som udlænding i Danmark. For at kunne give dem samme adgang til deres rettigheder som andre, er vi nødt til at gøre noget særligt for at hjælpe dem med at bryde de barrierer, der står i vejen for dem. Derfor arbejder Danner med en opsøgende indsats for kvinder med migrantbaggrund. 


Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.
Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig til ledige stillinger, studiepraktikker, frivillige job, uopfordrede ansøgninger og spørgsmål.