Den socio-økologiske model

Den socio-økologiske model giver os en ramme til at forstå og forklare den vold, der udspiller sig i nære relationer. Og den viser, at volden er et komplekst samspil mellem individuelle, mellemmenneskelige, sociale, kulturelle og miljømæssige faktorer.


Fire faktorer, der forklarer vold 

De færreste vil hævde, at vold i nære relationer har én enkelt årsag. Der er udviklet en række forståelsesrammer for, hvordan volden muliggøres. Den socio-økologiske model, som bl.a. anvendes af WHO, beskriver hvordan faktorer på forskellige niveauer i samspil kan have indflydelse på volden. Danner bruger i høj grad denne model til både at forstå problemerne og anvise løsninger.

Vold er ikke et individuelt problem, men der kan være nogle såbarhedsfaktorer eller ´ting man har med i bagagen´, der gør, at et menneske kan være mere tilbøjelig til at udøve vold eller have svært ved at bryde med en voldelig relation. 

  1. individniveau påvirker den personlige historie og biologiske faktorer, hvordan enkeltpersoner opfører sig, samt sandsynligheden for at blive udsat for at blive udsat for eller udøve vold. Blandt disse risikofaktorer er fx vold og overgreb i barndommen, psykiske problemer eller personlighedsforstyrrelser, alkohol- og/eller stofmisbrug, samt tendenser til aggresiv opførsel. Her kan det være svært at vurdere kausaliteten bag vold, og om det er det, man har med, der gør, at man er udsat for vold, eller om man er psykisk sårbar som følge af volden.
  2. Personlige eller nære relationer som familie, venner og partnere kan påvirke risikoen for at blive voldsudøver eller -udsat. Fx kan voldelige venner have indflydelse på, om en ung person deltager i udøvelse af eller bliver udsat for vold. 
  3. Lokalmijøet, hvor sociale relationer opstår (fx skoler, kvarterer, arbejdspladser, bander) har også indflydelse på volden, idet holdninger og attituder blandt naboer og socialt netværk er med til at definere, hvad der er socialt acceptabelt. 
  4. samfundsniveau ser man på kulturellse og sociale normer, der definerer, hvordan en mand og en kvinde bør være samt på ligestilling mellem kønnene.

Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.
Magt- og kontrolhjulet kan hjælpe med at kaste lys på den psykiske volds arenaer, og på hvordan den fysiske og seksuelle vold kan omkapsle et mønster af ikke voldelige kontroltaktab.
Voldsspiralen viser, hvordan psykisk vold påvirker den voldsudsatte over tid, og hvordan volden kan blive normaliseret og bagatelliseret, da den langsomt bliver en del af hverdagen.