Hvad ved vi om udbredelsen af psykisk vold?

Psykisk vold hyppigst blandt kvinder og mænd på krisecentre.
3. september 2018

Psykisk vold hyppigst blandt kvinder og mænd på krisecentre.

Socialstyrelsens årsstatistik for kvinder og børn på krisecenter giver et centralt indblik i omfanget af vold, idet den årligt kortlægger indberetningerne fra landets kvindekrisecentre. Årsstatistikken for 2016 viser dette billede af hvilke typer af vold som kvinder, der flytter fra et krisecenter, har været udsat for:

  • Psykisk vold 99 %
  • Fysisk vold 83 %
  • Økonomisk vold 53 %
  • Materiel vold 52 %
  • Seksuel vold 31 %

I 2016 fraflyttede 1749 kvinder et af landets krisecentre, mens der kom 7447 henvendelser om en ledig krisecenterplads. Vold i nære relationer starter ofte som psykisk vold – og udvikler sig i mange tilfælde til fysisk vold. Når en kvinde flytter på krisecenter, har hun ofte levet med psykisk vold i en lang periode – ofte i flere år.
I 2016 fraflyttede 17 voldsudsatte mænd et af Mandecentrets daværende 23 værelser, desuden blev 8 afvist på grund af for højt trusselsniveau. Ud af de 17 havde alle (100%) været udsat for psykisk vold ifølge Mandecentret. Der findes ikke et samlet datagrundlag for voldudsatte mænd på krisecenter fra 2016. Det vil sige, at tal fra landets øvrige 7 krisecentre, som arbejder med bl.a. voldsudsatte mænd ikke er medtaget her.
I 2014 udgav Socialstyrelsen Årsstatistik for mænd på mandecentre og mandekrisecentre, her fremgår at 4% af centrenes i alt 108 fraflyttede mænd angav partnervold som grunden til deres ophold, mens 28% angav at de har været udsat for psykisk vold i deres seneste parforhold. Mest hyppige grunde til at flytte på mande(krise)center er parbrud og skilsmisse. Volden kan altså være en del af forholdet, selvom det ikke nødvendigvis er det mændene tilkendegiver som årsagen til at søge hjælp.

Fysisk vold mod 33.000 kvinder og 13.000 mænd – unge mest udsatte

Den seneste danske omfangsundersøgelse af fysisk vold i nære relationer stammer fra 2012 og er udgivet af Statens institut for Folkesundhed (SIF). I undersøgelsen er den psykiske vold ikke kortlagt, da det kun er den fysiske og seksuelle vold, der kan registreres gennem registerdata og offerundersøgelser, men forfatteren Karin Helweg-Larsen understreger, at også psykisk vold er en del af partnervolden. Rapporten Vold i nære relationer (SIF 2012) viser således:

Ca. 33.000 kvinder og 13.000 mænd i hele befolkningen skønnes årligt udsat for fysisk partnervold.

Ca. 10.000 kvinder skønnes årligt er udsat for gentagen og grovere fysisk vold.

Mænd er hyppigere end kvinder udsat for fysisk vold generelt, men kvinder er hyppigere end mænd udsat for fysisk vold i nære relationer, dvs. partnervold.  

Hyppigheden af voldsudsættelse er større blandt 16-24-årige end i de øvrige aldersgrupper. Det gælder både for fysisk vold generelt og for fysisk partnervold.

Danmark har Europa-rekord i psykisk vold mod kvinder

I 2014 undersøgte EU’s agentur for fundamentale rettigheder omfanget af vold mod kvinder i EU. Undersøgelsen er den hidtil største om vold mod kvinder i EU. I alt er 42.000 tilfældigt udvalgte kvinder i alderen 18 år til 74 år blevet interviewet.

Danmark har ifølge undersøgelsen flere kedelige topplaceringer – både hvad angår sexchikane og stalking i det offentlige rum samt psykisk vold, fysisk vold og seksuel vold mod kvinder. Rapporten konkluderer således om omfanget af psykisk vold mod kvinder, som ifølge EU-agenturet eksempelvis er ydmygelser, trusler eller frihedsberøvelse:

35 procent af danske kvinder har oplevet psykisk vold fra en nuværende partner, hvilket er det tredjehøjeste tal i EU. Gennemsnittet for alle lande er på 23 procent.

Danske kvinder er sammen med lettiske kvinder dem, der blev udsat mest for psykisk vold i et parforhold i hele EU. Det gælder 60 procent af kvinderne.

Unge oplever at deres grænser bliver overskredet

De seneste generelle tal fra SFI, 2012 om udbredelsen af psykisk vold blandt unge viser, at ca. 12.500 unge mellem 16 og 24 år hvert år udsættes for psykisk vold af en kæreste. 7.500 af dem er kvinder og 5.000 er mænd

Sidste år søsatte Ligestillingsministeriet en kampagne om psykisk vold blandt unge, ’Vold kan forekomme’. Her foretog Epinion en holdningsundersøgelse blandt de 16-24-årige som viste, at 33 % af unge kvinder har været i forhold, hvor de synes, at deres grænser er blevet overtrådt psykisk af deres kæreste, For de unge mænds vedkommende svarede 13 %, at deres grænser psykisk blev overskredet.
Desuden viser undersøgelsen at cirka hver tredje ung synes, at det er svært at sætte grænser i et forhold.

Samfundets omkostninger af vold i nære relationer enorm

De samfundsmæssige omkostninger ved vold i nære relationer er anslået til en halv milliard kroner i både sundhedsvæsen, hos politi og retsvæsen, ved ophold og rådgivning i kvindekrisecentre og ved de kortsigtede tab i samfundsmæssig produktion. De inkluderer også omkostninger ved nationale handleplaner og indsatser for at forebygge vold. For arbejdspladserne udgør det øgede sygefravær hos voldsudsatte kvinder et produktionstab på anslået 30 millioner kroner.  

Det er vanskeligt at sætte tal på den voldsudsattes personlige omkostninger, herunder at skulle leve med voldens konsekvenser på det mentale niveau, men det estimeres at voldsofre har et stort tab af livskvalitet.

Forskning i psykisk vold og vold i nære relationer er utidssvarende


Der findes i Danmark ikke data, der fuldt belyser omfanget af vold i nære relationer. I Danmark har vi fx ikke en årlig omfangsundersøgelse af vold i nære relationer. Det seneste omfangsstudie er fra 2012 og belyser alene den fysiske vold. Siden da har vores voldsforståelse udviklet sig, og samfundsdebatten fået flere nuancer. Vi mangler derfor nogle valide nationale tal og analyser, som afspejler hvorfor der fx er langt flere voldsudsatte kvinder end mænd, og hvad voldens dynamikker i øvrigt er forårsaget af.
Den manglende forskning og samlede viden betyder, at vi i Danmark er upræcise, når vi taler om psykisk vold, vold i nære relationer og forebyggelsen af denne.

Denne artikel er en del af et kompendie, som blev udgivet i forbindelse med konferencen ’Den usynlige vold’, som Røde Kors og Danner afholdt i marts 2018.