Vi kan forebygge psykisk vold med viden

Vi mangler stadig at forstå til fulde, hvilke dynamikker, der hersker, når et menneske systematisk udsætter sin partner for krænkelser, nedgørelser og trusler over tid.
16. marts 2018

Det er dog sikkert, at både opvækst, personlighed, relationer og samfundsnormer spiller ind i forhold til voldsudøvelsen.

Dette mini-kompendie opridser noget af den gængse viden om omfanget af vold i nære relationer samt sociologiske og psykologiske forklaringsmodeller for den psykiske vold. I slutningen opridser vi desuden en række af de oplagte løsninger, som Danner og Røde Kors ser, for at vi kan forebygge psykisk vold.

Vold i nære relationer finder hele tiden nye arenaer. For fem-seks år siden kendte vi fx ikke meget til digital vold og hævnporno. Sociale medier er med til at rykke vores grænser for, hvor meget andre ved om os, og om hvor vi færdes og med hvem. Den digitale udvikling gør kontrol og overvågning af hinanden lettere end for blot få år siden og er en udbygning af den psykiske volds arenaer. Der er desværre ingen grund til at tro, at krænkelser, kontrol og dominans ikke vil udvikle sig i nye former fremover.
Derfor er det afgørende, at vi får sat den usynlige, psykiske vold på dagsordenen – både for at gøre den selvstændig strafbar, samt for at sikre et passende vidensniveau hos politi og anklagemyndighed samt fagfolk og frontpersonale i alle relevante sektorer. Desuden skal vi udbygge befolkningens viden om psykisk vold, for at vi sammen kan stoppe den.

Den lovgivning om vold, trusler og andre krænkelser, der i dag beskytter ofre for vold i nære relationer, er ikke tilstrækkelig. Der findes ingen selvstændig lovgivning omkring psykisk vold, og loven er samtidig indrettet til at fokusere på enkeltstående overtrædelser og tager ikke højde for, at vold i nære relationer, særligt den psykiske vold, består af et mønster af gentagne, grove krænkelser, hvor ofre over tid, ofte år, er fanget i et spind af krænkelser, nedgørelser, isolation og trusler, der invaliderer.
Dem, der lever i volden, har store barrierer for at bryde ud af volden. Derfor skal vi bygge en bro til disse mænd og kvinder. Nogle gange er kun den ene i forholdet voldsudsat eller volden er situationsbestemt og udøves af begge, og andre gange forsvarer den voldsudsatte sig med modstandsvold.

Partnervold har store samfundsmæssige konsekvenser, som går langt ud over det enkelte voldsoffer og den enkelte voldsudøver. Det spreder sig som ringe i vandet til arbejdspladsen, børnenes institution og skole, de sociale myndigheder, og alle de relationer, som voldsofre og voldsudøver indgår i. Det lægger pres på vores fundamentale standpunkt om, at enhver er født fri og lige, og at ingen har ret til at føle ejerskab eller permanent dominans over et andet menneske.

Vi kan ikke forlange eller forvente at en isoleret, usikker og nedbrudt kvinde eller mand tager til genmæle over for sin dominerende, krænkende og truende partner gennem flere år. I lande som England, Norge, Spanien og Tunesien er en klar forståelse af koblingen mellem kønnenes uligestilling og partnervold. Det er helt i tråd med Istanbulkonventionen, som Danmark underskrev i 2014, hvor vi forpligter os til at bekæmpe vold mod kvinder. Vold er en trussel mod ligestillingen, og vi skal tage et opgør med den kønsmæssige slagside, der eksisterer for en stor del af vold i nære relationer og bryde de samfundsmæssige strukturer, der muliggør den psykiske vold.

Denne artikel er en del af et kompendie, som blev udgivet i forbindelse med konferencen ’Den usynlige vold’, som Røde Kors og Danner afholdt i marts 2018.


3. september 2018
Psykisk vold hyppigst blandt kvinder og mænd på krisecentre.