Grundprincipper i Danners internationale arbejde

  • Grundprincipper i Danners internationale arbejde
Den lokale partner fører altid an, når Danner samarbejder med organisationer i andre lande. Danners rolle er at understøtte arbejdet med viden om vold og rettigheder.

Danners internationale samarbejde, har til formål at støtte udenlandske kvindeorganisationer og krisecentre, som bekæmper vold og beskytter kvinder og børn. 

Samarbejdet bygger på de tre nedenstående grundprincipper:


Ligeværdige partnerskaber 

Lokale krisecentre og kvindeorganisationer er eksperter i ligestilling i deres eget land. De ved alt om landets kultur og normer, om kvinders rettigheder, og de kender landets politiske historie for kvindekampen. De fleste har allerede god kontakt med voldsudsatte kvinder og børn.  

Men ofte mangler organisationerne ressourcer eller viden om vold mod kvinder og børn. Det er her Danner kan bidrage. 

Det internationale arbejde bygger altid på et tæt partnerskab med én eller flere lokale organisationer. Tillid og tæt samarbejde er en grundværdi, som gavner alle.  

Et samarbejde kan fx starte med, at den lokale organisation ønsker at blive bedre til at nå ud til voldsudsatte kvinder, som ikke selv søger hjælp. Danner deler sine erfaringer med opsporing og underviser organisationens medarbejdere, så de får viden fra Danners praksis. På baggrund af dette udvikler organisationen en indsats, der passer til den lokale kontekst. Danner støtter løbende op i tæt samarbejde med organisationen og hjælper med at den nye praksis kan sprede sig som ringe i havet i regionen. 

Viden og erfaring fra Danners internationale partnerskaber er gavnlig, når vi skal lave nye indsatser både i Danmark og i udlandet.  


Rettighedsbaseret arbejde 

Vold mod kvinder og børn er en krænkelse af menneskerettighederne. Alle har ret til at leve et trygt liv. Det er myndighedernes rolle at sikre at dette. De fleste lande har underskrevet FN's konvention for bekæmpelse af vold mod kvinder (CEDAW), og mange europæiske lande har forpligtet sig til at efterleve Istanbulkonventionen, der forpligter stater til at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder.  

En rettighedsbaseret tilgang (Human Rights Based Approach) betyder, at man har den udsattes rettigheder for øje, og holder myndighederne ansvarlige for at sikre disse rettigheder. Fx har de fleste lande forpligtet sig til at beskytte kvinder og børn mod kønsbaseret vold. Når man arbejder rettighedsbaseret, gøres den enkelte opmærksom på, hvad hun har ret til, og at det, hun er udsat for, ikke er ok ifølge international lovgivning.  

Det er én af de måder, man kan styrke den enkelte kvinde og barn, fordi hendes individuelle sag løftes til et samfundsanliggende. Hun går fra at være et offer til én, der har rettigheder.  

Danner arbejder altid med en rettighedsbaseret tilgang. 


Erfaringsbaseret læring 

Hvis fagpersoner, som medarbejderne på krisecentrene eller det lokale politi, har faglig viden om vold, er de langt bedre rustet til at forebygge partnervold og hjælpe voldsudsatte kvinder og børn. Og de bliver også bedre til at passe på sig selv.  

Risikoen for udbrændthed og traume er højere, når man som fagperson arbejder med (volds)udsatte, end i andre fagområder.

Viden om vold og hvordan man bedst hjælper voldsudsatte, er de emner, som Danners internationale partnere oftest efterspørger. I disse samarbejder er det oftest vores rolle at uddanne fagpersoner. Fagpersonerne er fx lokalt politi, krisecentermedarbejdere, jurister eller socialrådgivere. Deres erfaringer fra det daglige arbejde bliver altid inddraget i undervisningen. Dette kaldes erfaringsbaseret læring. I Danners optik er det den bedste metode til at gøre ny viden relevant og brugbar for den enkelte fagperson.  

Undervisningen handler blandt andet om:  

  • Viden om vold og traumer
  • Viden om børn og vold  
  • Hvordan man som fagperson undgår følelsesmæssig udbrændthed 
  • Metoder til krisecenterarbejde 
  • Dataindsamling 
  • Rettigheder og politisk arbejde  
  • Voldsudsatte med særlige behov 

Danners træningsmanual bliver brugt i al vores undervisning af fagfolk. Den er lavet på baggrund af vores mange års erfaringer fra Danners krisecenter og det internationale arbejde.   


Partnervold skal bekæmpes strukturelt om det foregår i Danmark, Tunesien eller i Palæstina, siger international programleder Signe Borker Bjerre. Hun mener, statens forebyggelsesinitiativer er afgørende.
Global Network of Women’s Shelters er et netværk, der samler krisecentre i hele verden. Covid19 har gjort det tydeligt, at krisecenterbevægelsen står overfor mange af de samme udfordringer. Der er derfor meget læring og erfaring at hente landene imellem.
Danner samarbejder internationalt for at støtte krisecentre og kvinderettighedsorganisationers kamp for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn. Vi underviser også fagpersoner i, hvordan man bedst hjælper voldsudsatte.