Danners politiske fokus

Danners politiske anbefalinger for en fremtid uden vold mod kvinder og børn. Omfanget af svigt og krænkelser mod voldsramte kvinder bør have højeste politiske prioritet. Vold har store konsekvenser - både for den enkelte og for hele samfundet.

118.000 kvinder er udsat for vold i nære relationer årligt. Tallet for mænd er 83.000. Som Verdensmål 5 beskriver, skal al vold mod kvinder og piger skal elimineres. Først når det er sket, kan vi sige, at vi lever i et samfund, hvor alle er lige. 
Sådan som det er i dag, får alt for mange voldsudsatte ikke den nødvendige hjælp. Danner anbefaler at oprette en særskilt paragraf i Serviceloven, der sikrer voldsfaglig, kønsnuanceret, ambulant rådgivning til voldsudsatte, til udøvere og til pårørende. 
Danners fler-årige kampagne, om at psykologhjælp til voksne på krisecenter indskrives i Serviceloven, har virket. Fra 1.7.2020 har alle kvinder ret til 10 timers psykologhjælp ved ophold på krisecenter. Ditto for mænd mangler stadig.
I Danmark er migrantkvinder, der udsættes for partnervold, er en særligt udsat gruppe. Danner anbefaler, at deres behandling og beskyttelse sikres både juridisk, økonomisk, voldsfagligt og socialt, og at deres sag hastebehandles ved mistanke om vold.
Alt for mange afgørelser om samvær i familier med partnervold beskytter ikke barnet mod vold. Danner anbefaler, at der altid tages udgangspunkt i barnet. Det skal have ret til støtte i hele processen - også selvom det ikke flytter med mor på krisecenter.
På en lang række parametre lever kommunerne ikke op til Serviceloven. Det er er et stort problem for voldsudsatte kvinders retssikkerhed, og det bør ikke finde sted i en retsstat som Danmark.
Danner anbefaler, at frontpersonale og fagfolk har adgang til efteruddannelse og temadage, der specifikt uddanner i forståelse af partnervold og særligt den psykiske volds mekanismer og betydningen af, at psykisk vold nu er strafbart.
Psykisk vold er netop blevet kriminaliseret. Det stiller politi og øvrige myndigheder over for nye muligheder for at retsforfølge udøverne og give beskyttelse til de voldsudsatte. Danner anbefaler, at politiets rolle skal styrkes med centrale enheder.
Forståelsen for voldsudsatte kvinders situation er i dag baseret på forældede forestillinger. Danner anbefaler, at samtykkelovgivning skal vedtages. 1. september 2020 fremlagde regering og støttepartier et enighedspapir om fremsættelse af samtykkelov.
Kvinder, der flytter på krisecenter eller ønsker at forlade deres voldelige partner, er automatisk dårligere stillet end deres medborgere. Danner anbefaler, at de ligestilles med andre økonomisk, social og juridisk.
10% af alle danske kvinder over 16 år har oplevet ikke-fysiske seksuelle krænkelser (SDU, 2018). Det vidner om en systematisk sexisme, som også florerer blandt unge. Derfor er undervisning om 'respektfulde relationer' og grænsesætning vigtig.
Socialstyrelsens årsstatistikker for kvinder og børn på krisecenter og mænd på mandecentre er nøgledokumenter til at dokumentere vold i nære relationer. Danner anbefaler, at valid og kønsbalanceret statistik på området skal være permanent.