Psykologhjælp til voksne på krisecenter

I dag har voldsudsatte voksne, som har ophold på et krisecenter, ikke ret til psykologhjælp. Det gæler kun børn. Danner anbefaler, at psykologhjælp til kvinder på krisecenter indskrives i Serviceloven, samt at voldsudsatte mænds behov undersøges.

Kvinder har ikke mulighed for rette psykologhjælp efter krisecenter

Når en kvinde (eller mand) flytter på krisecenter efter at have været udsat for vold, har hun i dag ikke mulighed for at få gratis psykologhjælp.

Vi ved at den psykiske belastning hos en kvinde efter langvarig partnervold – ofte psykisk vold i kombination med andre voldsformer – er enorm. 44% af kvinder, der flytter fra krisecenter har symptomer på PTSD (Socialstyrelsens Årsstatistik, 2016) og alle kvinder, der bor på krisecenter har større eller mindre symptomer på depression, angst og manglende redskaber til at tackle, de psykiske belastninger de har haft på grund af volden.
Når en kvinde ikke får mulighed for psykolog-behandling til psykisk helbredelse, så fortsætter hun med at være plaget, af de traumer og ar på sjælpen, som volden har forårsaget.

  • Hun kan blive re-traumatiseret, når hun møder episoder, der minder hende om voldelige hændelser,
  • Hun bevæger sig i de samme tankemønstre, som fastholder hende i mistrivsel og med manglende selvværd
  • Hun formår ikke at tage sig af sine børns sundhed
  • Hun har svært ved at fastholde kontakten til familie, venner og arbejdsmarked, hendes tilstand forværres.

Kvinden forhindres i at genfinde et liv med selvtillid, sunde relationer, arbejds- og forældreevne, hvis hun ikke tilbydes psykologhjælp som en del af et krisecenter-tilbud efter at have været udsat for vold i nære relationer.
Hvis hun ikke tilbydes psykologhjælp er det også problematisk for hendes eventuelle børn. Psykisk vold påvirker forældreevnen i en sådan grad, at børn af voldsudsatte kvinder har brug for særlig omsorg og støtte fra professionelle – derfor er psykologhjælp til voldsramte børn obligatorisk. Børnene har også brug for en bevidst og anerkendende mor (far), derfor er mors psykiske stabilitet afgørende for hele barnets livsfundament. Oplevelser med vold i barndommen kan følge én resten af livet, derfor skal vi som samfund iværksætte de mest effektive og dokumenterede for at børn i voldelige familier, får det bedste fundament til at leve videre på. Her er mors psykiske heling efter langvarigt pres, frygt og utryghed essentiel, og den kan kun varetages meningsfyldt af en voldsfaglig psykolog, som har særlig kendskab til målgruppens særlige problematikker og voldens
kompleksitet.


Finansiering

Udgiften til finansiering af psykologhjælp til kvinder på krisecenter lægges ind i den allerede eksisterende krisecenter-takst, som stat og kommune deler mellem sig.

Kortidsrådgivning til voldsudsatte kvinder var en del af satspuljeaftalen for 2012, hvor der blev afsat i alt 16 mio. kr. til en forsøgsordning, der i første omgang skulle løbe til september 2014, og som siden blev forlænget til december 2015. Den gennemsnitlige udgift pr. bruger var 3.140 kr., og i perioden fra september 2013 til oktober 2014 benyttede 1.382 kvinder tilbuddet om gratis psykologhjælp. Det maksimale antal psykologsamtaler i ordningen var 4 timer, og kvinderne havde i forsøgsperioden i gennemsnit 3,19 samtaler med en psykolog (»Psykologsamtaler til kvinder på krisecenter – Evaluering af indsatsen«, Socialstyrelsen, 2015). Dette tilbud kostede 4,5 millioner om året.

En simpel udregning fra Danner viser, hvis alle kvinder der kommer på krisecenter, skal have gennemsnitligt 10 psykologbehandlinger, så er det lette regnestykke, at det koster 18 mill. om året.
Men beløbet er givet lavere, da kostprisen for en psykolog udefra er væsentligt højere end en fastansat psykolog. Og alle kvinder vil ikke skulle have psykolog og slet ikke 10 timer. Kigger man på Danner og estimerer, at alle kvinder på Danner skal have tilbudt psykolog 4-10 timer, og alle får 10 timer, så koster det årligt 395.000 kr. hvis man fastansætter en psykolog til det. Det svarer til, med Danners belægningsprocent, at prisen for døgntaksten ville stige med 61 kroner.

Psykologhjælp i 10 timer for kvinder på krisecenter = 18 mio kr. årligt

Psykologhjælp i 10 timer for beboere på Danners krisecenter = 61 kr. ekstra i døgntaksten

Læg hertil at psykologhjælp til voldsudsatte mænd på krisecentre ikke er indregnet her. De seneste informationer fortæller at 56 voldsudsatte mænd har boet på krisecenter pga vold de seneste tre år, så udgifterne psykologhjælp her er pt. minimale.

Økonomisk og faglig begrundelse for at forankre tilbuddet på krisecenter:
Psykologhjælpen skal forankres på krisecenter, da det dels er fagligt mest forsvarligt, men også økonomisk mest forsvarligt. Den enkelte voldsramte kvinde har i løbet af sit krisecenterophold opbygget tillid til centerets personale herunder ofte også den stedlige psykolog – tilliden er helt central.

En tidligere voldsudsat kvinde med en brudt selvtillid bør ikke selv skulle ud og opsøge psykolog, som har/ikke har voldsfaglig viden.

Hun bør heller ikke selv tvinges til at betale for psykologhjælp, både set ud fra et rettighedssynspunkt – alle har ret til et frit og sundt liv - og et praktisk, økonomisk synspunkt. Erfaringen viser at mange kvinder, der flytter på krisecenter ofte har en skrøbelig økonomisk situation, som ikke tillader plads til egenbetaling for en psykolog, og den helende psykologhjælp bliver derfor undgået.

Samfundsøkonomisk er det billigere at tilbyde kvinder på krisecenter psykologhjælp via en krisecenter-faglig psykolog, som kender voldens dynamikker, og ideelt set også kender kvindens voldshistorie. Voldsfaglige psykologer ved hvilke traumer, der knytter sig til partnervold, og har en særlig viden om vold. Det betyder at deres rådgivning og behandling ofte vil være mest bæredygtig sammenlignet med psykologer, der ikke har voldsfaglig viden.

I dag ved vi mindre om, hvad voldsudsatte mænd, som søger ophold på et offentligt finansieret bosted, har brug for i deres helingsproces. For at sikre voldsudsatte mænd, den rette hjælp skal deres behov selvfølgelig undersøges, og det kan Danner - som arbejder med voldsudsatte kvinder - kun opfordre til sker. Og hvis det viser sig, at psykologhjælp er rigtig for voldsudsatte mænd, anbefaler vi, at der tages skridt for at sikre dem denne rettighed.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.