Psykologhjælp til voksne på krisecenter - vedtaget for kvinder

Danners fler-årige kampagne, om at psykologhjælp til voksne på krisecenter indskrives i Serviceloven, har virket. Fra 1.7.2020 har alle kvinder ret til 10 timers psykologhjælp ved ophold på krisecenter. Ditto for mænd mangler stadig.

Kvinder på krisecenter skal nu tilbydes op til 10 timers psykologhjælp

Fra den 1. juli 2020 blev det vedtaget at kvinder, der bor på krisecenter skal tilbydes op til 10 timers psykologhjælp. Perioden hvor kvinden modtager psykologhjælp kan række ud over perioden, hvor hun bor på krisecentret.

Vi ved at den psykiske belastning hos en kvinde efter langvarig partnervold – ofte psykisk vold i kombination med andre voldsformer – er enorm. 44% af kvinder, der flytter fra krisecenter har symptomer på PTSD (Socialstyrelsens Årsstatistik, 2016) og alle kvinder, der bor på krisecenter har større eller mindre symptomer på depression, angst og manglende redskaber til at tackle, de psykiske belastninger de har haft på grund af volden.
Det er vigtigt, at en kvinde får mulighed for psykolog-behandling til psykisk helbredelse, for at hun ikke længere skal være plaget, af de traumer og ar på sjælpen, som volden har forårsaget.

Når psykologhjælp er vigtig for voldudsatte kvinder, skal man vide at uden denne særlige form for støtte kan følgende være almindelige følgesvende:

  • Hun kan blive re-traumatiseret, når hun møder episoder, der minder hende om voldelige hændelser,
  • Hun bevæger sig i de samme tankemønstre, som fastholder hende i mistrivsel og med manglende selvværd
  • Hun formår ikke at tage sig af sine børns sundhed
  • Hun har svært ved at fastholde kontakten til familie, venner og arbejdsmarked, hendes tilstand forværres.
  • Kvinden forhindres i at genfinde et liv med selvtillid, sunde relationer, arbejds- og forældreevne. 
  • Hvis hun ikke tilbydes psykologhjælp er det også problematisk for hendes eventuelle børn.

Psykologhjælp til mor gavner barnet

Psykisk vold påvirker forældreevnen i en sådan grad, at børn af voldsudsatte kvinder har brug for særlig omsorg og støtte fra professionelle – derfor er psykologhjælp til voldsramte børn obligatorisk. Børnene har også brug for en bevidst og anerkendende mor (og evt. far), derfor er mors psykiske stabilitet afgørende for hele barnets livsfundament.

Oplevelser med vold i barndommen kan følge én resten af livet, derfor skal vi som samfund iværksætte de mest effektive og dokumenterede tilbud for at børn i voldelige familier, får det bedste fundament til at leve videre på. Voldsfaglige psykologer har særlig kendskab til målgruppens særlige problematikker og voldens kompleksitet, derfor anbefaler Danner altid at det er psykologer, som i forvejen er ansat eller fast tilknyttet til krisecentret varetager psykologhjælpen til disse kvinder.

En tidligere voldsudsat kvinde med en brudt selvtillid bør ikke selv skulle ud og opsøge psykolog eller tilbydes psykologhjælp fra en, som har/ikke har voldsfaglig viden.

Voldsudsatte mænd

I dag ved vi mindre om, hvad voldsudsatte mænd, som søger ophold på et offentligt finansieret bosted, har brug for i deres helingsproces. Voldsudsatte mænd kan søge ophold på et krisecenter iflg. Servicelovens §110, hvor også mænd og kvinder med andre sociale problemer kan søge ophold. Derfor er det ikke muligt via den nuværende lovgivning at tilbyde voldsudsatte mænd på krisecenter psykologhjælp, idet denne gruppe af mænd ikke registreres selvstændigt, men indgår som øvrige brugere af såkaldte §110-botilbud. For at sikre voldsudsatte mænd, den rette hjælp skal deres behov selvfølgelig undersøges, og det kan Danner - som arbejder med voldsudsatte kvinder - kun opfordre til sker. Og hvis det viser sig, at psykologhjælp er rigtig for voldsudsatte mænd, anbefaler vi, at der tages skridt for at sikre dem denne rettighed, uden at det influerer på kvinders særlige ret til at søge hjælp på et krisecenter via Servicelovens §109.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.