Udsatte og udøvere skal have ret til voldsfaglig ambulant rådgivning

Sådan som det er i dag, får alt for mange voldsudsatte ikke den nødvendige hjælp. Danner anbefaler at oprette en særskilt paragraf i Serviceloven, der sikrer voldsfaglig, kønsnuanceret, ambulant rådgivning til voldsudsatte, til udøvere og til pårørende. 

Baggrund 

Mellem 10-12 kvinder bliver hvert år dræbt af deres partner. Årligt bliver 38.000 kvinder udsat for fysisk vold i hjemmet, og ca. dobbelt så mange kvinder udsættes for psykisk partnervold. Kun en brøkdel får hjælp i form af et ophold på et af landets krisecentre. Alt for mange kvinder og børn fastholdes i et voldeligt forhold. Vi skal blive bedre til at gribe ind, før den voldsudsatte må flygte med børnene. Med et ambulant tilbud kan vi hjælpe langt flere af de tusindvis af kvinder, der årligt kontakter krisecentrene, men som vi må afvise pga. pladsmangel. Og vi kan nå ud til dem, der ikke kontakter et krisecenter.


Brug krisecentre i den ambulente rådgivning

Omfanget af vold i nære relationer falder ikke. Der er brug for et paradigmeskifte i måden, vi forebygger vold. Voldsudsatte kvinder har - som et alternativ til krisecentre – brug for specialiseret rådgivning hos fagpersoner, der har faglig viden og forståelse for kompleksiteten i partnervold. Vi kan forhindre en del krisecenterophold ved at tilbyde ambulant rådgivning – og vi kan hjælpe mange voldsudsatte, som ikke har behov eller mulighed for at flytte på krisecenter, men som lever med voldens skader. En lovsikret ambulant rådgivningsindsats vil betyde, at flere voldsudsatte kvinder får den nødvendige hjælp tidligere til gavn for kvinder, børn og samfund.

De ambulante tilbud kan enten ske i regi af krisecentre eller i kommunale faciliteter, hvor der samarbejdes med krisecentrene og bygges oven på krisecentrenes mangeårige erfaringer med at støtte og rådgive voldsudsatte. De ambulante tilbud vil særligt kunne nå ud til fx yngre kvinder, kvinder der primært er udsat for psykisk vold samt den store gruppe af mere ressourcestærke kvinder, der ikke ser sig selv som værende i målgruppen for hjælp på krisecenter, men som lever i massiv partnervold. 


Tidligere indsats mod vold afgørende

Hvis flere voldsudsatte kvinder får ret og adgang til ambulant fagspecialiseret rådgivning, er der større mulighed for, at de vil bryde med volden tidligere. Over halvdelen af voldudsatte kvinder på landets krisecentre har levet med en psykisk og fysisk voldelig partner i mere end tre år, før de flytter på krisecenter. Med ambulante rådgivningstilbud kan vi sætte ind med den nødvendige hjælp langt tidligere. Samtidig kan rådgivningen i nogle tilfælde forebygge krisecenterophold, mens den i andre tilfælde vil indsluse kvinden tidligere til et krisecenterophold således, at skadevirkningerne ved volden reduceres. 


Samfundsøkonomisk gevinst 

Partnervold har store samfundsmæssige konsekvenser og økonomiske omkostninger, som går langt ud over den enkelte familie. Partnervold har konsekvenser for arbejdspladsen, børnenes institution og skole, de sociale myndigheder og til de øvrige relationer, som de voldsudsatte indgår i. Beregninger viser, at vold mod kvinder koster samfundet over en halv milliard kroner årligt, bl.a. i form af sygemeldinger. Samfundsøkonomisk er det altså effektivt at sætte tidligt ind over for vold i nære relationer. Varig og stabil finansiering af ambulant rådgivning er en forudsætning for, at vi kan hjælpe flere voldsudsatte og forebygge partnervold i de kommende generationer.


Danner ved, hvad der virker - og hvorfor

Vi skal trække på erfaringerne fra eksisterende indsatser, hvor man med mindst mulig indsats opnår størst mulig virkning. Danner har sammen med Randers og Ringsted Krisecentre det seneste år etableret pilotprojektet ”Sig Det Til Nogen” (SDTN), som er et ambulant rådgivningstilbud for voldsudsatte kvinder og pårørende. Forsøgene oplever en overvældende efterspørgsel. De foreløbige resultater giver grund til optimisme: kvindernes trivsel øges, de udsættes i mindre grad for vold, og de forholder sig anderledes til deres situation. Der er grundige metodebeskrivelser under SDTN, der bygger på voldsfaglig viden og erfaring. De kan med fordel udbredes og inspirere andre, så der sikres en høj faglighed i det ambulante tilbud. Desuden evalueres tilbuddet løbende, så vi ved, at det virker. 


Behov for national indsats 

De gode resultater understreger behovet for at udbrede ambulant rådgivning til hele landet i samarbejde med myndigheder og organisationer. Sammen med blandt andre Mødrehjælpen, Lev Uden Vold, LOKK, Dansk Røde Kors, Dialog mod Vold står vi klar til at levere de tilbud, som kan skabe en vej ud af volden.


Ulemper ved forslaget 

På kort sigt vil det kræve mange ressourcer og investeringer at sikre standardiserede landsdækkende tilbud, som er tilpasset lokale behov. Dog har en række danske organisationer, herunder Danner, allerede dokumenteret erfaring med fagspecialiseret rådgivning, en bred kontaktflade med voldsudsatte samt konkurrencedygtige priser. Landets krisecentre har voldsfagligheden til at kunne løfte opgaven. Endelig bør man overveje, hvordan kommunerne kan løfte af kommunerne. Dette ville kræve yderligere ressourcer i form af opkvalificering og rekruttering af målgruppen.


Om Danner 

Danner driver et rådgivnings- og krisecenter for voldsudsatte. I oktober 2018 åbnede Danner desuden det ambulante rådgivningstilbud ’Sig Det Til Nogen’ sammen med Randers og Ringsted krisecenter. Det er en tre-årig indsats, som støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og gennem SATS-puljen (2018). Danner har samtidigt et videnscenter med danske og internationale indsatser, der forebygger og oplyser om vold mod kvinder og børn.
 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.