Efter to år med strafbar psykisk vold - loven i praksis

For to år siden, den 1. april 2019, blev psykisk vold kriminaliseret. I anledningen af to-året udgiver Danner en rapport om erfaringer fra praksisfeltet med strafbar psykisk vold - herunder erfaringer med efterforskning og bevissikring.
31. marts 2021

Læs rapporten 'To år med strafbar psykisk vold' inklusiv Danners otte anbefalinger her (åbner som pdf).

I rapporten er interviews med en række fagfolk fra politi og anklagemyndighed, som fortæller, hvordan det er gået med at efterforske, rejse sigtelse og tiltale i anmeldelser om psykisk vold. Krisecenter-fagfolk fortæller, hvordan arbejdet med kvinder udsat for psykisk vold har ændret sig, efter denne voldsform er blevet strafbar. Vicestatsadvokaten for København, som har ført tilsyn med implementeringen af loven i politikredsene, kommer med sine vurderinger af loven.

Rapporten har desuden en gennemgang af nogle af de retssager, hvor psykisk vold indgår. Også tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen medvirker. Han var ansvarlig for at fremsætte lovforslaget om at gøre psykisk vold strafbar; et forslag, der blev enstemmigt vedtaget af Folketinget.

Dét at tale om psykisk vold og få det på den politiske agenda og i medierne, tror jeg sætter sig i befolkningen og i de hjem, hvor det foregår. Ikke bare hos de kvinder - for det er primært dem, det går ud over - men også hos udøverne, som siger: ”Hov nu er der fokus på det, og jeg risikerer at blive straffet.” Selvfølgelig skal vi komme efter dem, der opfører sig sådan, men lovgivningen er jo ikke 'endemålet'. Det skulle gerne være sådan, at det også er noget, man taler om mange steder, og at dem, der er udsat, tør tale højt om det og tør agere. Heri ligger det vigtigste, hvis man skal bekæmpe det, siger Søren Pape Poulsen, leder af Det konservative Folkeparti, tidl. justitsminister.

Efterforskning og bevissikring

Psykisk vold er ikke et afgrænset begreb, og op til vedtagelsen af § 243 i Straffeloven var et af de store diskussionsemner, hvordan den psykiske vold skulle bevises. Rapporten undersøger efterforskeres erfaringer med netop bevissikring, herunder både fysiske beviser, men også om adfærdsmønstre, som dokumenterer den psykiske vold, kortlægges. Bevissikring er afgørende for anklagemyndighedens vurdering af, om der kan dømmes for den psykiske vold, og dermed om der skal rejses tiltale.

Hvis man får det indtryk som borger, at man kan komme med alle de sager, man vil, uden at der sker noget, så har vi fejlet.

11 domme for psykisk vold

Siden lovens ikrafttræden er 11 kendt skyldige i psykisk vold, en enkelt af disse domme omhandler alene psykisk vold. Der er i alt indgivet 616 anmeldelser, hvor godt hver tredje er henlagt uden sigelse. Af de 277 sigtelser, som blev rejst, er mere end halvdelen, nemlig 157, endt med påtaleopgivelse. Der er blevet rejst tiltale i 79 sager.

Straffeloven § 243

Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Danner lægger blandt andet op til en tværfaglig evaluering af loven. Også Søren Pape Poulsen er interesseret i at få afdækket om praksis opfylder intentionerne i loven.

Faldgruberne er, hvis der bliver henlagt for mange sager og ikke kan føres tilstrækkelige sager til dom. Der tror jeg, at hvis man får det indtryk som borger, at man kan komme med alle de sager, man vil, uden at der sker noget, så har vi fejlet. Så vi må snakke om, hvordan vi fastholder, at folk anmelder, og at de tør anmelde. Vi betræder nyt land her. Men vi skal ikke konkludere, at det er gået galt, før vi får en evaluering, siger Søren Pape Poulsen (K).

Læs resumé af rapporten 'To år med strafbar psykisk vold' her (åbner i pdf).

Bilag til rapporten - klik på et af nedenstående link (åbner som pdf):

1. Datatræk om psykisk vold-opgørelser fra politiets system (POLSAS)
2. Uddybning af de enkelte kriterier i Straffelovens § 243
3. Sådan anmelder du
4. Bilagsoversigt


Danner udbyder kurser for fagfolk om psykisk vold. På kurset bliver du i stand til bedre at støtte, rådgive og henvise til den rette hjælp, når du i dit arbejde beskæftiger dig med kvinder og børn, der har været udsat for psykisk vold.
Meget forskning peger på, at kønsbaseret vold skal forebygges for at forebygge partnerdrab og partnervold.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

20. maj 2021
20. maj 2021
Det handler om hverdagssexisme, køn, ligeløn, kunst, sex - og alt der imellem - Danner både deltager og bidrager, når Talk Town vender tilbage med debatter, talks, film, kunst, workshops, musik og meget mere.