Kun den voldsudsatte skal have initiativret til konfliktråd

Nationalt Forebyggelsescenter opfordrer politikredsene til at følge Danners anbefalinger om brug af konfliktråd i sager om vold i nære relationer. Fx skal voldsudøvere ikke tilbydes konfliktråd, det skal kun være voldsudsatte, der kan bede om det
16. november 2020

Efter et dialogmøde mellem Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter og Danners krisecenter, har Danner udarbejdet fire konkrete anbefalinger om konfliktråd, som Rigspolitiet vil sende ud til alle politikredses konfliktrådskoordinatorer, som dermed opfordres til at følge Danners anbefalinger.

I sager, hvor der er tale om vold i nære relationer, anbefaler Danner at anvende konfliktråd på følgende måde:   

  • Den voldsudøvende part skal ikke have tilbud om brug af konfliktråd
  • Den voldsudsatte part skal ikke anmodes om at gøre brug af tilbud om konfliktråd fra voldsudøver, mægler eller anden fagperson
  • Den voldsudsatte part orienteres om muligheden for anvendelse af konfliktråd
  • Det understreges, at det er den voldsudsatte part, der alene har initiativretten til at anmode om at gøre brug af tilbuddet om konfliktråd

Hvad er konfliktråd?

Ofre for forbrydelser og gerningspersoner kan mødes i et konfliktråd hos politiet – altså en særlig samtale om forbrydelsen.

Konfliktråd er frivilligt, så man kan til enhver tid sige, at man ikke ønsker det.

Politiet har pligt at orientere ofre for forbrydelser om blandt andet offerrådgivning og konfliktråd. 

Se mere om konfliktråd på politiets hjemmeside.

Danner har nogle særlige faglige grunde til at anbefale som vi gør, og leder af Danners krisecenter Susanne Lamhauge siger:

Det er Danners vurdering, at tilbuddet om konfliktråd ikke skal tilbydes voldsudøver i sager, hvor der er tale om vold i nære relationer. Vurderingen beror på, at tilbuddet om konfliktråd er et afgrænset tilbud, og såfremt den voldsudsatte anmodes om at deltage i konfliktråd med voldsudøveren, kan den voldsudsatte have svært ved at takke nej til tilbuddet.

I sager om konfliktråd er det vigtigt at have blik for den dynamik, der har været eller stadig er mellem en voldsudsat og en voldsudøver. 

Graden af frivillighed hos den voldsudsattes deltagelse i et konfliktrådsmøde kan være misvisende med udtalt risiko for, at den voldsudsatte tilsidesætter egne behov grundet fokus på den voldsudøverens behov for forsoning eller magt og kontrol.  Det er Danners vurdering at tilbuddet om konfliktråd i sager om vold i nære relationer, i bedste fald kun stopper den voldsudsattes recoveryproces (helingsprocess) og i værste fald retraumatiserer den voldsudsatte, siger Susanne Lamhauge, leder af Danners krisecenter.