Palæstina - En rigtig far slår ikke sin kone

Palæstina: En rigtig far slår ikke sin kone

21. april 2021

Nye manderoller og normer har været i vælten de seneste to år i Danners partnerskab med den palæstinensiske kvindeorganisation Rural Women’s Development Society (RWDS). Også kvaliteten af støtte til voldsudsatte kvinder står centralt i Danners udviklingsarbejde, og vi er klar til at fortsætte den vigtige bekæmpelse af vold mod kvinder i Palæstina. 

Blog af Signe Hedeskov, studentermedarbejder i Danner

Siden begyndelsen af 2019 har Danner og RWDS arbejdet intensivt på at styrke indsatsen mod partnervold i Palæstina. Fokus har været på at forebygge volden gennem nytænkende initiativer, der bringer både børn og fædre i spil med henblik på at transformere de normer om køn og familie, der er med til at normalisere vold mod kvinder. Samtidig har vi arbejdet på at styrke det eksisterende støtteapparat for voldsudsatte kvinder gennem undervisning af ressourcepersoner og socialpersonale, så disse er bedre rustet i deres arbejde, og kan yde en (endnu) bedre støtte for de kvinder, der har behov for hjælp.


Skoleelever siger nej til vold

Selvom det kan virke som en uoverkommelig opgave at skubbe til de fastgroede samfundsnormer, der medvirker til en fortsat undertrykkelse af kvinder, så har projektet taget kampen op og har opnået gode resultater. 400 skoleelever i de ældste klasser har deltaget i workshops, hvor de har arbejdet med vold og kønsnormer. Eleverne rapporterer efterfølgende i overvældende grad, at de har fået en langt bedre forståelse for voldens mange former, og en stor del af eleverne giver udtryk for, at de mener, at kvinder skal være lige stillet i både hjemmet og samfundet generelt, samt at det aldrig er i orden for en mand at bruge vold til at løse konflikter i hjemmet. På den måde opmuntrer vi en ny generation med mod på at stoppe vold mod kvinder og børn til selv at være rollemodeller.

Nogle af eleverne har selv fortalt, at de faktisk selv har været udsat for vold, og dermed har de kunnet få den nødvendige støtte fra projektets fagpersonale. Samtidig har elever på flere skoler taget skridtet videre og har dannet særlige elevråd, der for fremtiden skal være med til at forebygge vold i hjemmet og sikre støtte til de elever, der er udsat for vold.


En rigtig far slår ikke sin kone

Også fædrene har fået rykket deres syn på deres egen rolle i familien, og har fået værktøjer til at håndtere deres faderrolle på en mere konstruktiv måde. En gruppe mandlige socialrådgivere har nemlig i samarbejde med Danner og den danske organisation BABA fået værktøjer til at arbejde specifikt med fædre for at forebygge familiekonflikter med vold. De har i den forbindelse afholdt workshops og dialogmøder med 400 fædre, som efterfølgende i langt større grad rapporterer at have fået en nyfunden følelse af succes i deres forældrerolle. Flere fortæller, at de nu er bedre i stand til at håndtere dagligdagens familiekonflikter. Som en far udtalte: ”en engageret far ville ikke slå sin kone, for han ville miste respekt som den rollemodel, han gerne vil være.”


Kvalitetsstøtte til voldsudsatte kvinder

Mens arbejdet med at skubbe til normerne har en grundlæggende forebyggende effekt, så er det naturligvis også nødvendigt at arbejde konkret med at sikre konsekvent kvalitetsstøtte til voldsofre. Projektet har derfor sikret både gruppe- og individuel rådgivning til 100 kvinder og 40 børn. Samtidig har et kerneelement i projektet været at styrke frontpersonalet i at passe bedre på sig selv, og dermed også kunne yde en bedre service til voldsramte kvinder og børn.

Når man arbejder med vold, har man en udpræget risiko for at opleve andenhåndstraumer, medfølelsestræthed, eller simpelthen at brænde helt ud. Derfor har vi undervist socialarbejdere i konkrete strategier for at reducere stressniveauet og passe bedre på sig selv. Det har tydeligt øget motivationen hos medarbejderne, og de har dermed sikret et mere kontinuerligt, kompetent og modstandsdygtigt støttesystem for voldsudsatte kvinder, fortæller Signe Borker Bjerre, projektleder i Danner.


Ovenpå afslutningen af et veludført projekt fortsætter vi nu arbejdet for Palæstinas kvinder. I de næste tre år vil RWDS og Danner sikre kvalitetsindsatser for voldsramte kvinder og børn, at skubbe til de skadelige normer, og ikke mindst samarbejde med andre kvindeorganisationer for at få en tidssvarende familielovgivning, der beskytter kvinder og børn mod kønsbaseret vold i hjemmet og i samfundet.
 


Palæstina har brug for en lovgivning, der kriminaliserer partnervold. Danners lokale samarbejdspartner, Rural Women’s Development Society, kæmper for politisk forandring og når ud til de mest isolerede kvinder i landområderne på Vestbredden.
Danner samarbejder internationalt for at støtte krisecentre og kvinderettighedsorganisationers kamp for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn. Vi underviser også fagpersoner i, hvordan man bedst hjælper voldsudsatte.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.