Publikationer

Her kan du finde forskellige af Danners publikationer.

Danners arbejdsmetoder skal inspirere samarbejdspartnere

Vold mod kvinder og børn er et globalt problem og en af de alvorligste overtrædelser af basale menneskerettigheder. Krisecenterbevægelsen globalt står derfor over for en kæmpe opgave med at støtte voldsudsatte kvinder til at bryde med volden og med at forebygge vold. Vi skal derfor blive ved med at udvikle og forbedre vores hjælp til voldsudsatte kvinder og børn.

Danner udarbejdet en håndbog, som trækker på krisecentrets 35 års erfaring og beskriver det teoretiske fundament for vores arbejde med voldsudsatte samt de metoder, som krisecentret benytter.

Ved at oversætte bogen til engelsk og grønlandsk håber Danner, at metodehåndbogen vil inspirere og lægge op til debat hos andre krisecentre globalt.

Der findes ikke meget litteratur om metoderne på et krisecenter. Derfor er Metodehåndbogen et vigtigt redskab, når Danner underviser andre krisecentre – særligt internationalt. Bogen kan fungere som håndbog og opslagsværk for krisecentermedarbejdere og andre fagfolk, og den danner ofte ramme for erfaringsudvekslinger og faglige diskussioner fagfolk imellem.

HER KAN DE DOWNLOADES

 

ENGLISH VERSION

Danner’s work methods can inspire other shelters

Violence against women and children is a global challenge and one of the most serious violations of basic human rights. Globally, the shelter movement is facing a big task to support abused women to break the spiral of violence and prevent violence. We must continue to develop and improve our support to women and children that have been exposed to violence.

Drawing on more than 35 years of experience, Danner has developed a manual for shelter methodology, which describes the theoretical foundations and the methods used by a shelter in Denmark to help women and children through their crises.

By translating, the manual into English and Greenlandic Danner hopes to inspire and promote debate at other shelters.

There is not much literature on shelter methods. Therefore, this manual is an important tool, when Danner conducts training for other shelters – especially internationally. The shelter manual can also work as a reference guide for professionals in the field and foster sharing of experiences and professional discussion.

 

English below.

I forbindelse med Danners træning af personale på grønlandske krisecentre, har vi udarbejdet en krisecenterguide. Den samler de vigtigste teorier og metoder i en lettilgængelig form. Guiden er yderligere oversat til arabisk og uddelt til en lang række krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika, hvor Danner siden 2012 har trænet krisecentre.

When providing training to shelter staff in Greenland, we wrote the Shelter Guide. It includes the most important theories and methods. Furthermore, the Shelter Guide has been translated into Arabic and distributed to a wide range of shelters in the Middle East and North Africa, where Danner has trained shelters since 2012.

Danner har udviklet et undervisningsmateriale om vold og handlemuligheder for børn i 5.-6. klasse.
Laererbog-Om-vold-web-700x9  Elevbog-Om-vold_web-700x743

Hvert femte skolebarn oplever vold derhjemme. Hvordan bryder du som lærer tavsheden? Tal om vold og handlemuligheder med børn i 5.-6. klasse med undervisningsmateriale udviklet af Danner.

Vi ved af erfaring, at en lærers opmærksomhed og handlen kan have stor betydning for et barn, der oplever vold. Derfor er det vigtigt, at skolerne sætter fokus på vold i hjemmet og er med til at bryde tavsheden og det tabu, som vold er omgærdet af. Når emnet vold tages op i skolen, har det ligeledes en forebyggende effekt, fordi eleverne bliver bevidste om egne grænser og om alternativer til vold. Desuden sendes et klart signal fra skolens side om, at vold altid er forkert og forbudt.

Fiktion kan gøre det lettere at tale om vold – for både elever og lærere. Derfor tager vores undervisningsmateriale “Om vold” udgangspunkt i en novelle, der er skrevet til formålet.

Du kan bruge materialet i danskundervisningen eller i emnet sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab.

Novelle “Dagen derpå”
Novellen “Dagen derpå” handler om drengen Andreas og hans oplevelser med vold i familien. Novellen, der er på 28 sider er skrevet af børnebogsforfatter Trine Bundsgaard.
Hent PDF af novellen “Dagen derpå”

Elevbog og lærervejledning
Elevbog og lærervejledning er bygget op, så det er let for dig at tilpasse forløbet, uanset om du har få timer eller en hel temauge til rådighed. Bøgerne er skrevet af Cand. pæd.soc. Cecilie Nørgaard og Cand.pæd.didak. Bonnie Vittrup.

Lærervejledningen på 65 sider giver dig ideer til, hvordan du kan bruge novellen og elevbogen. Der er også en række interviews med eksperter og forslag til, hvordan du forholder dig til de diskussioner og spørgsmål, der kan opstå i undervisningen.
Elevbogen er på 48 sider og består af afvekslende opgaver og kreative øvelser, der lægger op til, at eleverne diskuterer og reflekterer over deres grænser, værdier og handlemuligheder.

Læs elevbogen og lærervejledningen som PDF eller lån som klassesæt ved at kontakte Kommunikation og viden.

Her kan du finde skole og undervisningsmateriale omhandlende kvinders rettigheder.
Materialet tager udgangspunkt i FNs Kvindekonvention og Beijing-handleplanen, og berører forskellige temaer såsom, økonomi, miljø og bæredygtig udvikling.

Kvindekonventionen er til for at afskaffe alle former for diskrimination mod kvinder, og blev vedtaget af FN’s generalforsamling i 1979. Målet med konventionen er at afskaffe diskrimination af kvinder og at sikre kvinder friheds- og menneskerettigheder på lige fod med mænd.

Kvindekonventionen er bygget op omkring 16 hovedartikler, der påpeger kvinders ret til eksempelvis uddannelse, arbejde og sundhed.

Beijing handleplanen kræver konkrete tiltag for forbedring af kvinders levevilkår, hvis FNs mål for ligestilling og kvinders rettigheder skal nås. Ved FNs fjerde kvindekonference i Beijing i 1995 blev den såkaldte Beijing-handlingsplan vedtaget, internationalt kendt som Beijing Platform for Action. Kvindekonventionen opstiller hvad, verdens lande skal opnå, og Beijing-handlingsplanen beskriver hvordan, disse mål nås.

Deltagerne ved konferencen blev enige om 12 fokusområder, hvor FNs medlemslande i hele verden bør arbejde aktivt for at fremme kvinders rettigheder og ligestillingsarbejdet.

Find undervisningsmaterialet her


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt