Rapporter og undersøgelser

Her kan du finde Danners egne og andres relevante rapporter og undersøgelser om vold i nære relationer og ligeværd mellem kønnene.

DANSKE OG NORDISKE

Forebyggelse af drab og dødelig vold i nære relationer, 2016
En undersøgelse baseret på gennemgang og analyse af 36 politisager, som har haft til formål at belyse, om risikovurderingerne for at forebygge partnervold også kan anvendes for at forebygge partnerdrab. Undersøgelsen viser, at alle risikoindikatorer for partnervold genfindes i materialet om partnerdrab, men at psykisk vold udgør en større risikofaktor for partnerdrab end fysisk vold gør.
Til sidst behandles spørgsmålet om, hvordan civilsamfund og fagpersoner kan inddrages i forebyggelsen. Læs rapporten her

Stalking i Danmark – en kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov, 2013
Den 17. januar 2012 vedtog Folketinget en lov, der definerer stalking som “systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane”. Loven gør stalking til en strafskærpende omstændighed ved overtrædelser af tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse, der er baseret på kvalitative interview. Rapporten beskriver og analyserer de udsattes stalkingerfaringer, konsekvenserne heraf og deres behov for støtte. De overordnede formål har været at belyse, hvordan stalking påvirker personer, som udsættes herfor, og hvordan problemet kan forebygges i Danmark. Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed med støtte fra Justitsministeriets Forskningspulje. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Omfanget og karakteren af stalking – en befolkningsundersøgelse, 2013
En kvantitativ befolkningsundersøgelse, hvis hovedformål har været at belyse danskernes udsathed for stalking. Undersøgelsen giver desuden en karakteristik af stalkingforløbene (art, varighed og relation) og de stalkingramtes opfattelse af årsagen til selve stalkingen og til dens eventuelle ophør. Endelig kaster undersøgelsen lys over, hvilke konsekvenser stalking kan have, og hvor alvorligt hændelsen opleves af de stalkingramte. Udgivet af Justitsministeriets Forskningskontor. Læs rapporten på Justitsministeriets hjemmeside

Voksne, som lever med vold i nære relationer, 2013
Et vidensnotat, der giver en kort oversigt over den aktuelle viden om voksne, der lever med vold i nære relationer, og om sociale indsatser over for denne gruppe. Formålet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området. Udgivet af Socialstyrelsen. Download rapporten på Socialstyrelsens hjemmeside

Ud af voldens skygge – Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt, 2012
Mødrehjælpen startede projekt ”Ud af Voldens Skygge” (UVS) med henblik på at styrke indsatsen og forbedre ambulante behandlingstilbud til de voldsramte kvinder, som ikke benytter krisecentrene. Denne rapport undersøger og evaluerer projektet. Evalueringen er gennemført af Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. Læs rapporten på SDUs hjemmeside

Vold i nære relationer, 2012
Omfanget, karakteren og udviklingen samt indsatsen mod partnervold blandt kvinder og mænd. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Partnervold mod mænd i Danmark, 2012
Vold mod mænd i hjemmet er et stort tabu viser denne rapport, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Undersøgelsen bygger på interviews med 12 voldsramte mænd, der giver et billede af personerne bag statistikken. Opfattelsen af en “rigtig mand” og følelesen af diskrimination fra systemet er nogle af problemstillingerne bag tabuet. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet, 2011
Offerundersøgelserne 2005-2010 af det kriminalpræventive råd, Justitsministeriet & Københavns Universitet. Rapporten skitserer udviklingen af vold fra 1995 -2010 og er udarbejdet ved repræsentative spørgeundersøgelser (cirka 1000 hver måned i alle årene), der har fokus på befolkningens oplevelse af volden. Rapporten indeholder data om den skjulte kriminalitet (den der aldrig politianmeldes – særligt for voldtægter). Læs rapporten på Justitsministeriets hjemmeside

Vold mod mænd i Danmark – Omfang og karakter, 2008
Rapporten afdækker omfanget og karakteren af vold mod mænd ud fra befolkningsundersøgelser og registerdata. Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Ministerien for Ligestilling. Skrevet af Karin Helweg-Larsen og Marie Louise Frederiksen. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Mænds vold mod kvinder, 2007
En rapport om omfang, karakter og indsats mod vold. Udgivet i samarbejde mellem Det Nationale Voldsobservatorium i Kvinderådet, Statens institut for Folkesundhed og Minister for Ligestilling. Redigeret af Karin Helweg-Larsen og Marie Kruse. Engelsk version her. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre, 2013
Kommunerne har efter servicelovens § 109, stk. 5 pligt til at tilbyde mellem 4 og 10 timers psykologhjælp til alle børn og unge, der tager ophold på et krisecenter sammen med deres mor. Denne undersøgelse er en evaluering af ordningens implementering og anvendelse i kommunerne samt af brugernes, psykologernes og krisecentrenes oplevelse af, hvordan tilbuddet om psykologhjælp fungerer. Evalueringen er gennemført af Ankestyrelsen og SFI efter opdrag fra Socialstyrelsen og Social- og Integrationsministeriet. Du kan finde rapporten på Socialstyrelsens hjemmeside

Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen, 2013
Ny kortlægning fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har samlet viden om, hvad der virker, når elever med særlige behov skal rummes i den almindelige undervisning. Kortlægningen og den efterfølgende analyse af forskningen giver en unik mulighed for, at inklusion af elever med særlige behov kan ske på et solidt fagligt grundlag. Rapporten arbejder med syv forskellige undervisningsstrategier som er til gavn for både elever med og uden særlige behov. Hent rapporten på Århus Universitets hjemmeside

Vold mod førskolebørn, 2011
Rapporten er udarbejdet af SFI og handler om opsporing af og underretning om vold mod førskolebørn. I undersøgelsen udtrykker fagfolk bl.a. usikkerhed om, hvordan man opsporer volden, og hvad en underretning egentlig har af betydning. Samtidig er de nervøse for at vanskeliggøre relationen til barnets forældre og påpeger, at tavshedspligten, på tværs af sektorer og imellem institutioner, kan være en barriere for tidlig opsporing. Download rapporten på SFIs hjemmeside

Børn i familier med vold – behandlingsmodeller, 2011
Vold mod børn er hverken acceptabelt eller lovligt. Alligevel lever tusindvis af børn i en utryg hverdag med vold og trusler. Det stiller krav til de professionelle behandlere og andre fagfolk i landets kommuner, der kommer i kontakt med disse børn og familier. Fem kommuner har over en tre-årig periode arbejdet systematisk med at udvikle, afprøve og beskrive modeller for behandling af børn, der er eller har været udsat for vold i hjemmet. Fem kommuner har over en treårig periode arbejdet systematisk med at udvikle, afprøve og beskrive modeller for behandling af børn, der er eller har været udsat for vold i hjemmet. Arbejdet er blevet fulgt og evalueret undervejs. Denne bog beskriver de behandlingsmodeller, som er resultatet af de fem kommuners arbejde. Bogen er tænkt som inspiration til fagfolk, der har med voldsramte børn at gøre, til ledere, som er behandlingsansvarlige, og som inspiration til behandling af andre former for omsorgssvigt. Læs rapporten her

Børn i familier med vold – teorierne bag behandlingsmodellerne, 2011
Servicestyrelsen har samlet en række teorier omkring behandlingsmodellerne der anvendes i arbejdet med børn i familier med vold. Tusindvis af børn i Danmark lever i familier med vold og trusler som en del af deres hverdag. Det stiller krav til professionelle behandlere og andre fagfolk, der kommer i kontakt med disse børn og familier. For hvordan støtter og behandler man børn, der er eller har været udsat for så alvorligt et svigt fra den, der skulle være barnets omsorgsgiver?
Behandlingsmodellerne er baseret på fire psykologiske teorier – traumeteori, kognitiv teori, narrativ teori og mentalisering – som er beskrevet i denne bog. Den er tænkt som inspiration til alle, der har med voldsramte børn at gøre – inspiration til at læse yderligere teori som baggrund for arbejdet med disse børn og familier. Læs rapporten her

Børnemishandling i hjemmet, 2010
Rapporten er udgivet af SFI og er delrapport 1 i et større projekt om vold mod børn og unge i Danmark. Denne delrapport belyser forældres mishandling af deres egne børn med særlig vægt på fysisk mishandling. Download rapporten på SFIs hjemmeside

Børns oplevelser af vold i hjemmet i Københavns Kommune, 2009
Rapporten belyser børnenes oplevelser af vold i hjemmet samt skolernes håndtering af sager om vold mod børn. Desuden gives ekspertvurderinger og anbefalinger for fremtidige tiltag. Undersøgelsen er foretaget af LG Insight på opdrag af Københavns Kommune. Læs rapporten her

De usynlige følger af kærestevold, 2014
”De usynlige følger af kærestevold” er en undersøgelse som følger op på en anden tidligere undersøgelse, ”Unge og kærestevold i Danmark”, fra 2007. Statens Institut for Folkesundhed kortlagde dengang omfanget og karakteren af fysisk, psykisk og seksuel vold blandt unge i Danmark, samt belyste hvilke faktorer der har sammenhæng med risikoen for at opleve vold i et kæresteforhold. Undersøgelsen her laver så en registerbaseret opfølgning, hvor de unges kontaktmønster til sundhedsvæsenet undersøges. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Kærestevold i Danmark, 2012
En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Vold mod unge i Danmark, 2010
Rapporten er udgivet af SFI og handler om vold mod børn og unge i Danmark. Rapporten tager udgangspunkt i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med elever i 8. klasse. Download rapporten på SFIs hjemmeside

Unge og kærestevold i Danmark, 2008
En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold. Udgivet i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Minister for Ligestilling. Skrevet af Nina Schütt, Marie Louise Frederiksen og Karin Helweg-Larsen. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Unges trivsel år, 2008
En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i tidlig barndom og tidlig ungdom. Rapporten beskriver resultaterne af en undersøgelse af unges trivsel i Danmark. Den omfatter 3.976 unge i 9. klasse, svarende til seks procent af denne aldersklasse i Danmark og er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 2002. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Familien betyder alt, 2011
Trygfonden har i samarbejde med Danner og RUC forskerne: Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen stået bag udgivelsen af denne bog. Over halvdelen af de kvinder, der søger beskyttelse og rådgivning på kvindekrisecentrene i Danmark, har etnisk minoritetsbaggrund. Forskere peger på at loyalitet over for og pres fra egen familie er den største hindring, når etniske minoritetskvinder ønsker at forlade et voldeligt ægteskab. Undersøgelsen bygger på interview med 42 voldsramte kvinder, der har været gift med mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Og er dermed den største nordiske kvalitative undersøgelse af vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Læs bogen her

Evalueringsrapport for integrations- og efterværnsprojekt, 2010
Rapporten evaluerer et 3-årigt projekt i Danner-regi, der har til formål at styrke indsatser og efterværn for etniske minoritetskvinder, der har været udsat for familierelateret vold og/eller tvangsægteskab. Projektet er initieret af Danner og finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Evalueringen er foretaget af lektor Yvonne Mørck, Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet. Læs rapporten her

Valget mellem vold og udvisning, 2006
En rapport om dilemmaet for voldsramte familiesammenførte kvinder i Danmark, udfærdiget af Amnesty International. Læs rapporten her

Projekt ikke-dansktalende kvinder på krisecenter, 2005
Projektet er initieret af Danner og finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Projektet er foregået over to år, fordelt på to perioder. Et af projektets mål var at varetage ikke-dansktalende kvinders umiddelbare behov under ophold på krisecenter og samtidigt belyse kvinders behov for støtte i forhold til krisecentrenes indsats. Download rapporten på Socialstyrelsens hjemmeside

Man skal bare sige det, 2005
Rapporten omhandler etniske minoritetsbørns fortællinger fra kvindekrisecentre. Skrevet af Marianne Nøhr Larsen i et samarbejde mellem LOKK og Videns- og Formidlingscenter for socialt udsatte. Læs rapporten på LOKKs hjemmeside

Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter, 2011
Undersøgelsen fra Servicestyrelsen tager udgangspunkt i fire behandlingstilbud til voldsudøvende mænd og er den første samlede evaluering af behandlingsmulighederne i Danmark. Evalueringen viser at terapi- og behandlingsforløb kan gavne mænd, som udøver partnervold, og kan nedbringe eller helt stoppe den voldelige adfærd. Samtidig giver rapporten anbefalinger til, hvad der kan gøre behandlingen af de voldsudøvende mænd bedre. Download rapporten på Socialstyrelsens hjemmeside

Alkoholproblemer og partnervold, 2010
Rapporten er udgivet af SFI og viser bl.a. at blandt mænd, der modtager behandling for deres alkoholproblemer, har en hel del også været voldelig mod deres partner. Derfor lyder anbefalingen, at behandlingsstederne også bør have fokus på vold. Download rapporten på SFIs hjemmeside

Mænd der slår kvinder, 2009
Danner har bedt forsknings- og analysevirksomheden Als Research om at lave en ny undersøgelse blandt voldsudøvende mænd med etnisk minoritetsstatus i Danmark. Der foreligger i dag stort set ingen forskning på dette område, der er tabubelagt og omgivet af stor politisk følsomhed. Danner ønsker med rapporten at bidrage med kvalitativ viden og inspiration til debat og videre forskning. Læs rapporten her

Mænd i migrationsægteskaber, 2006
Minister for Ligestilling har for satspuljemidler fået udarbejdet en undersøgelse om hverdag og vold i danske mænds samliv med udenlandske kvinder. Undersøgelsen er en del af Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. Rapporten er udarbejdet af Steen Baagøe Nielsen og Thomas Gitz-Johansen, Roskilde Universitet. Læs rapporten her

Ret til et liv uden vold, 2014
En juridisk analyse af Istanbul-konventionens betydning for den danske lovgivning og den faktiske implementering af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Rapporten forholder sig både til de strafferetlige- og de retshåndhævelsesmæssige forpligtelser i konventionen, som er relevante for fremadrettet at kunne overvåge og sikre, at de danske myndigheder faktisk efterlever konventionens artikler. Rapporten bidrager med et menneskeretligt og et kønsperspektiv på den danske indsats mod vold i nære relationer og peger på, at der er behov for systematisk overvågning. På baggrund af rapporten har Institut for Menneskerettigheder formuleret anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive bedre til at forebygge og beskytte mod vold. Læs rapporten på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside

Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre, 2014
Beretningen handler om den indsats, som servicelovens § 109 forpligter myndighederne til at yde over for volds- og kriseramte kvinder og børn. Formålet med beretningen er at undersøge, om kvinder og børn får den hjælp til at etablere et liv uden vold, som de har ret til med § 109. Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2013. Læs rapporten på Rigsrevisionens hjemmeside

Ud af familiens vold, 2011
TrygFonden og Mandag Morgen har set på hele indsatsen mod vold – forebyggelse, opsporing, behandling og efterværn. Undersøgelsen har vist, at indsatsen kan forbedres på alle områder. Vold i familien bliver ofte opdaget for sent, samfundet bruger næsten udelukkende penge på at behandle partnervold i stedet for at forebygge og de familier, der er ramt får vidt forskellig behandling og omsorg alt efter, hvor de bor. Her kan du læse rapporten

Vold gør sårbar – Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder, 2011
Statens Institut for Folkesundhed har sammen med Landsorganisationen for Kvindekrisecentre undersøgt skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Undersøgelsen er finansieret af Sundhedsstyrelsen gennem Satspuljeprojektet “Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper”. Formålet med undersøgelse var at kortlægge den aktuelle praksis på danske skadestuer for modtagelse, undersøgelse og behandling af kvinder udsat for fysisk vold i hjemmet og med baggrund heri at fremsætte en række anbefalinger til, hvordan skadestuers modtagelse af voldsramte kvinder kan styrkes. Rapporten viser, hvordan skadestuer behandler kvinder, som har været udsat for vold. To skadestuer i hver region har deltaget, og resultaterne bygger på interviews med personalet på skadestuerne. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet 2011
Rapporten analyserer voldtægtsanmeldelsers rejse gennem det danske retssystem. Den giver et overblik over, hvor langt voldtægtsanmeldelser kommer i retssystemet og giver samtidig nogle udslagsgivende indikatorer, som har betydning for, hvor langt en anmeldelse når. Rapporten er femte del i en række rapporter omkring voldtægter og voldtægtsanmeldelser i Danmark. Den er udgivet af Det Kriminalpræventive Råd. Læs rapporten på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside

Voldens pris – Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder, 2010
Rapporten ser på, hvad vold mod kvinder koster det danske samfund og voldsofferet og er baseret på de voldsudsatte kvinder der er i kontakt med politi, sundhedsvæsen og/ eller krisecentre. Det medfører betydelige omkostninger i bl.a. sundhedsvæsen, retsvæsen og krisecentre. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og støttet af Rockwool Fonden, og beskriver hvordan de økonomiske omkostninger fordeler sig. Yderligere kommer rapporten også ind på de menneskelige omkostninger for voldsofrene. Læs rapporten på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside

Børn og kvinder i familier med vold – indsatser og efterværn, 2011
Artikelsamling med erfaringer og resultater fra kommuner og krisecentre i projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold. En række kommuner og krisecentre har over en treårig periode arbejdet systematisk med et landsdækkende satspuljeprojekt med det formål at udvikle og forbedre indsatsen for børn og kvinder i familier med vold. Udgivet af det daværende Servicestyrelsen (nu Socialstyrelsen). Hent rapporten på Socialstyrelsens hjemmeside

Mødet med en mor i vold, 2010
Cand.pæd.psyk. Jeanette Breus Møller diskuterer vold mod kvinder i Danmark som en social og kulturel konstruktion frem for en historisk konstruktion. Specialets formål er at sætte spørgsmålstegn ved de fastlåste forestillinger omkring vold og voldens konsekvenser for de implicerede. Hovedfokus ligger i mødet mellem den professionelle og mødre, der er udsat for vold i hjemmet. Det diskuterer kvindernes selvbillede som mor og voldsoffer. Empirimaterialet består af kvalitative interviews med tre professionelle og fire voldsudsatte mødre. September 2010. Læs rapporten her

Voldsramte kvinders arbejdsliv, 2009
Rapporten undersøger, hvordan kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet påvirkes af partnervold. Der gives ligeledes anbefalinger til, hvordan voldsudsatte kvinder kan få hjælp til at få og fastholde et arbejde. Rapporten er udgivet af Servicestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Download rapporten på Socialstyrelsens hjemmeside

Vold i familier med handicap, 2008
Rapporten er udarbejdset af Servicestyrelsens handicapenhed og samler op på en konference afholdt for relevante fagfolk i 2007. Formålet med konferencen var at synliggøre de særlige problemstillinger kvinder og børn med handicap står med i forbindelse med vold i familien. Download rapporten på Socialstyrelsens hjemmeside

Kortlægning af erfaringer med efterværn og afdækning af nye støttemuligheder for kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer, 2013
Som en del af den nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer er der gennemført en kortlægning af erfaringerne med efterværn og mægling samt afdækning af nye former for støttemuligheder for mænd og kvinder, der har været udsat for vold eller æresrelaterede konflikter. Rapporten er udarbejdet af Rambøll og Statens Institut for Folkesundhed på opdrag af Ligestillingsministeriet og Social- og integrationsministeriet. Læs rapporten på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside

Efterværn for voldsudsatte kvinder, 2010
Rapporten afdækker omfanget og karakteren af den hjælp, kaldet efterværn, voldsudsatte kvinder får efter ophold på krisecenter. Ud fra undersøgelsen anbefales det, at kvinder udsat for vold får ret til betalte psykologsamtaler samt støtte og hjælp til at kontakte relevante offentlige instanser. Rapporten er udarbejdet af SFI og finansieret af TrygFonden. Download rapporten på SFIs hjemmeside

Tiden efter, 2010
Rapporten er skrevet af Solveig Witting og Susanne Skovgaard Christensen og er en videnssamling om behovet for udslusning ved udflytning fra krisecentre. Hensigten med rapporten er at give generelle forslag til tilbud – ikke bare til krisecentre, men også til andre aktører, som er i kontakt med målgruppen. Læs rapporten her

 

INTERNATIONALE

Finding the costs of freedom – How women and children rebuild their lives after domestic violence, 2014
Hvor arbejdet med kvinder og børn på krisecentre er veldokumenteret, kniber det med dokumentation af tiden efter opholdet. Hvordan genopbygger man sit liv og hvilke behov for støtte og hjælp er der på længere sigt? I et samarbejde mellem Child & Woman Abuse Studies Unit (CWASU) fra London Metropolitan University og organisationen Solace Women’s Aid har man fulgt 100 kvinder og deres børn i en periode på 3 år for at undersøge behovet for efterværn. Læs rapporten på Solaces hjemmeside

Country Report 2013 – reality check on European services for women and children survivors of violence, 2014
Women against Violence Europe’s (WAVE) årsberetning for 2013 gør status på indsatsen mod vold mod kvinder og børn i Europa. Rapporten peger på områder, hvor støtten er mangelfuld og giver anbefalinger til, hvordan indsatsen rettet mod dem kan blive bedre. Rapporten ser både på Europa som helhed og på de europæiske lande respektivt. Læs rapporten her

Why Do Some Men Use Violence Against Women And How Can We Prevent It?, 2013
En kvantitativ undersøgelse af mænds vold mod kvinder i Asien og Stillehavsområdet, udført i et samarbejde mellem UN Women, UNDP, UNFPA og UN Volunteers. Læs rapporten på FNs hjemmeside

Responding to intimate partner violence and sexual violence against women, 2013
WHO har her udgivet en rapport med guidelines til sundhedsvæsnet og andre relevante arbejdsgrupper i deres møde og arbejde med kvinder udsat for partnervold eller seksuel vold begået af en ikke-partner. Læs rapporten på WHOs hjemmeside

Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, 2013
WHO har i samarbejde med Department of Reproductive Health and Research fra London School of Hygiene & Tropical Medicine og South African Medical Research Council udarbejdet denne rapport. Den præsenterer det første globale, systematiske overblik over videnskabelig data om udbredelsen af vold mod kvinder. Der differenceres mellem “intimate partner violence” og “non-partner sexual violence”, hvilket er første gang en rapport deler data op i disse to kategorier. Læs rapporten her

Violence against women, 2013
Denne infographic fra WHO sammenfatter omfanget af vold i nære relationer, konsekvenserne og samfundets rolle i arbejdet med voldsudsatte. Læs dokumentet på WHOs hjemmeside

Intimate partner violence, 2012
Et mere dybdegående infosheet, der beskriver vold i nære relationer, konsekvenserne og det vigtige forebyggelsesarbejde. Læs dokumentet på WHOs hjemmeside

Violence against Women in the context of Political Transformations and Economic Crisis in the Euro-Mediterranean Region: Trends and Recommendations towards Equality and Justice, 2014
EMHRN (Euro-Mediterranean Human Rights Network) har undersøgt forekomsten at vold mod kvinder i Middelhavsregionen siden 2011, hvor lande har oplevet er særligt niveau af konflikt og politiske forandringer. Læs rapporten på EMHRNs hjemmeside

Violence against Women, Bleeding Wound in the Syrian Conflict, 2013
Denne raport af Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) kortlægger hvilke former for forbrydelser, der bliver begået mod kvinder i Syrien, som et systematisk våben i krigen. Læs rapporten på EMHRNs hjemmeside

Child Protection from violence, exploitation and abuse, 2011
Et statistisk snapshot af UNICEF, der giver en grafisk oversigt over vold mod børn globalt set. Læs rapporten på ChildInfos hjemmeside her

Child Disciplinary Practices at Home, 2010
UNICEF har med data fra 35 lav- og middelindkomstlande undersøgt disciplinering af børn. Herunder voldelig disciplin, der inkluderer fysisk straf og psykologisk aggresion, som socialt accepterede og nødvendige metoder i opdragelsen. Læs rapporten på ChildInfos hjemmeside

Violence against Children in the Home and Family, 2006
Kapitel 3 af UNICEFs World Report on Violence against Children, der omhandler vold mod børn i nære relationer. Hele eller andre kapitler fra rapporten kan downloades her. Hele rapporten kan læses på ChildInfos hjemmeside

Behind closed doors, 2006
En komprimeret oversigt af forhold og konsekvenser for børn udsat for vold i hjemmet. Unicef præsenterer bl.a. key findings og hvad der er nødvendigt at gøre for at opfylde børnenes behov. Læs rapporten på Unicefs hjemmeside

Bringing Security Home: Combating Violence Against Women in the OSCE Region, 2009
En samling af eksisterende initiativer og tiltag i OSCE lande for at forebygge vold mod kvinder og beskytte voldsramte kvinder samt tiltag over for voldsudøverne. De medtagne initiativer er udvalgt som ’good practices’ på området. Udgivet af OSCE Sekretariat, OSG/Gender Section. Hent rapporten på OSCEs hjemmeside

Combating violence against women: minimum standards and support services, 2008
Rapporten giver anbefalinger om, hvilke tiltag og tilbud europæiske lande bør have til kvinder udsat for vold. Der fokuseres på: Typer og antal af services, hvem der bør udbyde de forskellige tilbud samt hvad, der ses som det absolutte minimum af tilbud. Rapporten er udarbejdet for Council of Europe, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs. Hent rapporten på Council of Europes hjemmeside

Combating Impunity for Conflict-Related Sexual Violence in Bosnia and Herzegovina: Progress and Challenges, 2014
Der er i den seneste tid kommet større fokus på brugen af vold og voldtægter som strategisk våben i lande med krig og konflikt. OSCE har analyseret retsforfølgelserne af de implicerede fra krigen i Bosnien Herzegovina, der har været afsæt for at det internationale samfund har fået øjnene op for systematiske voldtægter som krigsvåben. Læs rapporten på OSCEs hjemmeside

A place at the table – Safeguarding women’s right in Afghanistan, 2011
“Afghan women, no less than their husbands and sons and brothers want peace. But they also fear that their rights will be traded off for the sake of peace at any price”
Rapporten fokuserer på at den afghanske regering og det internationale samfund har en tendens til, at fokusere for meget på det politiske plan, frem for afghanerens virkelighed især i landområderne. Rapporten påpeger endvidere, at kvinders rettigheder er essentielle for mental ændring I befolkningen og bærende for længerevarende fred. Mange kvinder føler deres liv har forbedret sig siden 2001, men frygter for deres rettigheder i forhold til at ansvaret for sikkerheden i sommeren 2011 blev overdraget til de afghanske myndigheder. Læs rapporten på Oxfams hjemmeside

UNs handbook for legislation on violence against women, 2009
Rammemodel for lovgivning rettet mod voldsramte kvinder. Formålet med håndbogen er at vejlede stater og interessenter med henblik på at udbygge den eksisterende lovgivning eller udvikle ny lovgivning til beskyttelse af voldsramte kvinder. Udarbejdet af FN. Læs rapporten på UN Womens hjemmeside


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt