Voldens former

Vidste du, at der findes fem former for vold i nære relationer? Og at psykisk vold ofte overses, selvom det er den mest udbredte voldsform?

Fysisk vold

er den voldsform, som giver blå mærker, brændemærker fra en cigaret og andre fysiske skader. Fysisk vold kan være at blive slået, sparket, rusket, brændt med en cigaret, få revet håret af eller blive overfaldet med eller uden våben. Det er også fysisk vold, hvis man bliver fastholdt, spærret inde eller forhindret i at sove eller spise. Fysisk vold og frihedsberøvelse er ulovligt.

Uddrag af straffeloven:

§ 245

Stk 1. Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

Psykisk vold

er en voldsform, som næsten alle, der flytter på krisecenter har været udsat for uden selv at vide det. Man kan ikke umiddelbart se skaderne fra den psykiske vold, og derfor er det svært både for den voldsudsatte og for udenforstående at vide, hvornår der foregår psykisk vold. Psykisk vold handler typisk om at voldsmanden systematisk truer, ydmyger eller nedgør kvinden, som sagtens kan være hans kæreste eller kone, og dermed bliver hendes selvtillid nedbrudt, hun laver tilpasningsstrategier. Idag er gentagen psykisk vold ikke selvstændigt kriminaliseret, og flere begynder at tale om at det bør kriminaliseres på lige fod med fysisk vold. Digital vold hører under den psykiske vold. Besøg Danners tema-site 'Hvad er psykisk vold'

Seksuel vold

er den voldsform, hvor man bliver tvunget til en seksuel handling, man ikke har lyst til. Sex er når begge er enige om, hvad der skal ske. Alt andet er seksuel vold. Også hvis man bliver krænket eller nedgjort seksuelt. Det er også  seksuel vold, hvis man får overtrådt sine seksuelle grænser ved fx at blive tvunget til at blive filmet under en seksuel handling eller tvunget til seksuelle handlinger med andre.

Materiel vold

er en voldsform, hvor voldsudøveren bevidst ødelægger et andet menneskes personlige ejendele. Det kan være tøj der bliver revet i stykket, ejendele med særlig affektionsværdi, computere der bliver kastet med eller smykker, som bliver smadret. Det karakteristiske ved denne voldsform er, at det oftest er den udsattes ting, typisk kvindens eller børnenes, som bliver ødelagt og sjældent voldsudøverens egne eller deres fælles ting.

Økonomisk vold

er en voldsform, hvor den voldsudsatte bliver forhindret i at styre sin egen økonomi. Det kan f.eks. ske ved, at hun bliver nægtet adgang til at tjene penge, og hvis hun rent faktisk tjener penge, så skal disse afleveres til voldsudøveren. Det er også økonomisk vold, hvis den voldsudsatte bliver tvunget til at bede voldsudøveren om lommepenge og penge til mad.

OBS! Det er aldrig for sent at søge hjælp. Et voldeligt forhold udvikler sig typisk over tid, hvor volden tiltager i grovhed og hyppighed. Volden kan være skjult for den udsatte, fordi den begynder som psykisk vold, der over tid nedbryder selvværdet og selvtilliden. Et voldeligt forhold kan stå på i årevis, og først når den bliver fysisk eller børnene i forholdet reagerer, bliver det tydeligt for den udsatte, at hun (han) skal opsøge hjælp. Selv dér skal der ofte flere forsøg til. Personer i ens netværk kan have kommet med antydninger, og måske kan de hjælpe. Det er aldrig for sent at opsøge hjælp, hvis man har levet i et forhold med pres, krænkelser, vold, kontrol og dominans.

OBS! Få dokumentation af volden. Husk dog at den personlige sikkerhed er vigtigst. Det er ikke trygt for alle at gå til myndighederne alene. Og det er ok!

1) Gå til lægen. Hvis man har mærker efter den fysiske vold eller har været udsat for seksuel vold bør man gå til lægen eller Center for Voldstægtsofre for at få tilset sine skader samt sikre at lægen optager rapport. Dokumentation for den fysiske vold kan være særdeles vigtig senere hen, hvis man fx skal søge om opholdstilladelse efter at have været udsat for vold i nære relationer, eller hvis man senere anmelder voldsudøveren til politiet. Få meget gerne hjælp fra én du har tillid til.

2) Gå til politiet. Man kan overveje at gå til politiet og anmelde voldsudøveren for en konkret episode. Fysisk vold er strafbart i følge straffeloven (se ovenfor). Det kan være vanskeligt at møde op på en politistation og henvende sig ved skranken med en anmeldelse fx af sin partner, ekspartner eller en kollega, som har udsat én for vold eller voldtægt, men politiet skal tage imod anmeldelsen. De senere år er politi-folk blevet uddannet i at tage imod anmeldelser af fx voldtægt, så det er trygt og respektfuldt for den udsatte. Den megen fokus på netop politiets håndtering, har fået flere til at anmelde voldtægter, og flere voldtægtssager end tidligere kommer for retten. Hvis politiet opretter sagen som et såkaldt 'skarpt nummer' - altså en anmeldelse som skal efterforskes, så har man ret til en beskikket advokat, som kan rådgive. Det er godt, hvis der er vidner eller andre forhold, der kan dokumentere volden og som politiet kan bruge. Fx lægens rapport.

Søg hjælp hos fx Danners telefonrådgivning, hvis du er i tvivl. Vi har døgnåbent på 3333 0047.


Tips til dig, der rådgiver unge om kærlighed, grænser og kærestevold.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt