Vores arbejde

Vold mod kvinder og børn er et globalt problem. Faktisk er det et af de største brud på basale menneskerettigheder. I Danner arbejder vi – nationalt og internationalt – for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for kønsbaserede vold. Vi arbejder for at skabe respektfulde normer og en tidssvarende lovgivning, der giver kvinder og mænd samme de rettigheder. I støtten til voldsudsatte bruger vi velbeskrevne metoder, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation.


Krise- og rådgivningscenter
 
I vores arbejde for at give støtte, omsorg og rådgivning til voldsudsatte kvinder og børn tager vi altid udgang i den enkelte. Det gælder både for krisecentrets indsats for beboere og for rådgivningscentrets tilbud om ambulant rådgivning. Vi har velbeskrevne metoder og bruger blandt andet narrativ terapi, naturbaseret terapi, socialrådgiver- og psykologfaglig støtte. Som en del af den ambulante rådgivning Sig det til nogen tilbyder vi socialfaglig rådgivning på arabisk og engelsk samt juridisk rådgivning. Kvinder med migrantbaggrund har særlige barrierer for at opsøge hjælp i forbindelse med at være udsatte for vold, derfor laver vi særlige aktiviteter for at bygge bro til kvinder med migrantbaggrunnd.

Videnscenter

Gennem research og dokumentation arbejder vi for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at udvikle støtten og rådgivningen til voldsudsatte kvinder og deres børn, samt skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer. Det kan være svært at afgrænse hvilke tiltag, der hjælper den enkelte kvinde videre efter et voldsfagligt støttetilbud, men med systematik og inddragelse af faglige perspektiver samt teori og forskning, kommer vi hele tiden tættere på at tilbyde præcis de indsatser, der er mest effektive.

Voldsfaglige tiltag

Det er vigtigt hele tiden at blive klogere og udvikle vores arbejde, fordi vi har med nogle af de mest udsatte og sårbare borgere at gøre, som har brug for individuelt tilpasset støtte og rådgivning. I den forbindelse har vi en række voldsfaglige tiltag, som er med til at kvalitetssikre, forebygge vold i nære relationer samt styrke hjælpen til voldsudsatte kvinder og børn og deres pårørende.


Forskning

Danmark har ikke en national forskningsenhed for vold i nære relationer, som vi ser det i andre lande. I Danners videnscenter kobler vi det konkrete arbejde med voldsudsatte kvinder og børn med teoretisk viden og ny dokumentation og forskning, for at skabe en vidensbase om vold mod kvinder og børn, der sikrer at alle arbejder ud fra fakta i stedet for myter, når det handler om at forebygge vold mod kvinder.  Vores forskning og viden bringer vi ud i den offentlige debat, og vi søger politisk indflydelse for at presse på for de forandringer og løsninger, som vi ser som essentielle, for at ingen kvinde  og intet barn nogensinde skal opleve at blive udsat for vold i nære relationer.


Udgivelser

Videnscenteret har udgivet flere rapporter og bøger for at udbrede kendskabet til vold mod kvinder og det helende arbejde med voldsudsatte kvinder. Vi har udarbejdet en stor engelsksproget undervisningsmanual til fagfolk, som vi underviser ud fra i Danmark og i verden. Du kan tage et kig på de væsentligste af Danners udgivelser her.


Internationalt

Danner arbejder internationalt for at styrke fagfolk, så de kan yde den bedste støtte og rådgivning til voldsudsatte kvinder. Støtten handler ikke kun om personlige redskaber. Den handler også om at organisationer og personer arbejder sammen i netværk med det fælles mål at styrke kvinders ligestilling og handlemuligheder på det individuelle og kollektive niveau. Vi har projekter i både Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika, Palæstina og Tunesien, hvor vi blandt andet samarbejder med kvinderettighedsorganisationer.


Nyheder og debat

Danner er en feministisk samfundsaktør, som, for at sikre lige muligheder for alle uanset køn, blander sig i den offentlige debat med holdninger og analyser. Læs vores nyheder og debat her.


Danner forebygger og bekæmper vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi er mobile, har kulturforståelse, taler fire sprog - og vi når ud i det meste af landet.
I Danner lægger vi stor vægt på hele tiden at lære af og forbedre vores arbejde. I den forbindelse har vi en række voldsfaglige tiltag, som er med til at kvalitetssikre vores arbejde, forebygge vold i nære relationer og styrken hjælpen til voldsudsatte.
Vi har projekter i både Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika, Palæstina og Tunesien, hvor vi samarbejder med kvinderettighedsorganisationer. Læs mere her.
Danner er en feministisk samfundsaktør, som, for at sikre lige muligheder for alle uanset køn, blander sig i den offentlige debat. Læs vores nyheder og debat her.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Eksperter fra krisecentre for kvinder og børn fortæller om de vanskelige måneder hvor volden i hjemmet steg. Vi deler vores indsigter, succeser og fejltrin - og giver undervejs mikrofonen til publikum. Onkel Dannys Plads 25/9 2020 fra kl. 18-19.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!