Vores arbejde

Vold mod kvinder og børn er et globalt problem. Faktisk er det et af de største brud på basale menneskerettigheder. I Danner arbejder vi – nationalt og internationalt – for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for kønsbaserede vold. Vi arbejder for at skabe respektfulde normer og en tidssvarende lovgivning, der giver kvinder og mænd samme de rettigheder. I støtten til voldsudsatte bruger vi velbeskrevne metoder, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation.


Krise- og rådgivningscenter

I vores arbejde for at give støtte, omsorg og rådgivning til voldsudsatte kvinder og børn tager vi altid udgang i den enkelte. Det gælder både for krisecentrets indsats for beboere og for rådgivningscentrets tilbud om ambulant rådgivning. Vi har velbeskrevne metoder og bruger blandt andet narrativ terapi, naturbaseret terapi, socialrådgiver- og psykologfaglig støtte. Som en del af den ambulante rådgivning Sig det til nogen tilbyder vi socialfaglig rådgivning på arabisk og engelsk samt juridisk rådgivning. Kvinder med migrantbaggrund har særlige barrierer for at opsøge hjælp i forbindelse med at være udsatte for vold, derfor laver vi særlige aktiviteter for at bygge bro til kvinder med migrantbaggrunnd


Videnscenter

Gennem research og dokumentation arbejder vi for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at udvikle støtten og rådgivningen til voldsudsatte kvinder og deres børn, samt skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer. Det kan være svært at afgrænse hvilke tiltag, der hjælper den enkelte kvinde videre efter et voldsfagligt støttetilbud, men med systematik og inddragelse af faglige perspektiver samt teori og forskning, kommer vi hele tiden tættere på at tilbyde præcis de indsatser, der er mest effektive.


Forskning

Danmark har ikke en national forskningsenhed for vold i nære relationer, som vi ser det i andre lande. I Danners videnscenter kobler vi det konkrete arbejde med voldsudsatte kvinder og børn med teoretisk viden og ny dokumentation og forskning, for at skabe en vidensbase om vold mod kvinder og børn, der sikrer at alle arbejder ud fra fakta i stedet for myter, når det handler om at forebygge vold mod kvinder.  Vores forskning og viden bringer vi ud i den offentlige debat, og vi søger politisk indflydelse for at presse på for de forandringer og løsninger, som vi ser som essentielle, for at ingen kvinde  og intet barn nogensinde skal opleve at blive udsat for vold i nære relationer.


Udgivelser

Videnscenteret har udgivet flere rapporter og bøger for at udbrede kendskabet til vold mod kvinder og det helende arbejde med voldsudsatte kvinder. Vi har udarbejdet en stor engelsksproget undervisningsmanual til fagfolk, som vi underviser ud fra i Danmark og i verden. Du kan tage et kig på de væsentligste af Danners udgivelser her.


Internationalt

Danner arbejder internationalt for at styrke fagfolk, så de kan yde den bedste støtte og rådgivning til voldsudsatte kvinder. Støtten handler ikke kun om personlige redskaber. Den handler også om at organisationer og personer arbejder sammen i netværk med det fælles mål at styrke kvinders ligestilling og handlemuligheder på det individuelle og kollektive niveau. Vi har projekter i både Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika, Palæstina og Tunesien, hvor vi blandt andet samarbejder med kvinderettighedsorganisationer.


Nyheder og debat

Danner er en feministisk samfundsaktør, som, for at sikre lige muligheder for alle uanset køn, blander sig i den offentlige debat med holdninger og analyser. Læs vores nyheder og debat her.


Negativ social kontrol kendes også som kollektiv- eller æresrelateret vold. Her er flere i familien med til at kontrollere eller udøve vold mod en kvinde for, at hun skal underkaste sig de normer, der eksisterer i familien, og det miljø den tilhører.
Danner samarbejder internationalt for at støtte krisecentre og kvinderettighedsorganisationers kamp for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn. Vi underviser også fagpersoner i, hvordan man bedst hjælper voldsudsatte.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat