fbpx

Persondatapolitik

Generelt

Denne Persondatapolitik (herefter kaldet politik) er gældende for samtlige oplysninger, du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som Danner Ven, bidragyder eller som bruger af vores tjenester, herunder, når du modtager rådgivning af os via telefon, chat eller som deltager i et forløb eller under et krisecenterophold hos Danner samt ved færden på danner.dk.   
I politikken kan du blandt andet læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig. 

Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: 
 
Danner 
Nansensgade 1 
1366 København N 
Tlf. 33 33 00 37 
www.danner.dk 
CVR: 89 03 08 11 
 
Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. 
Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til Danners direktør, Mette Marie Yde Poulsen, på HRadm@danner.dk. 

Definitioner

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber: 
 
Personoplysninger 
Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person. 
 
Dataansvarlig     
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. 
 
Databehandler     
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den Dataansvarliges vegne. 
 
Behandling 
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx ind-samling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen. 
 
Særlige kategorier af personoplysninger
Oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs, filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger). 
 
Persondataforordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. 
 
Databeskyttelsesloven 
Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Afhængigt af om du er Danner Ven, bidragyder, bruger af vores hjemmeside, modtager rådgivning via telefon, chat, eller som deltager i et forløb eller under et krisecenterophold hos Danner, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder også som Danner Ven eller ved håndtering af dine bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt.  

De personoplysninger, som vi behandler om dig

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig: 

Når du er Danner Ven eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer. Vi indsamler også Cpr-nummer, hvis du skal have fradrag for dine bidrag. 

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi data statistik. Vi indsamler også din IP-adresse med henblik på at kunne lave målrettet indhold og annoncer. 

Når du søger rådgivning hos os via telefon eller chat, behandler vi oplysninger om, hvor i landet du ringer fra, dit køn og hvilket medie, du er rådgivet på. Oplysningerne bruger vi i anonym form til policyarbejde, fundraising og i vores kvalitetsudvikling.  

Når du chatter med os, har rådgiverne ikke adgang til din IP-adresse. IP-adressen er tilgængelig for vores chatudbyder, mens samtalen er i gang og et kort tidsrum efter, at chatsamtalen er slut. 

Når du søger rådgivning hos Danner via telefon, kan vi desuden registrere andre almindelige oplysninger såsom din alder, uddannelsesmæssig baggrund, civilstand, graviditet, børn under 18 år og årsag til henvendelsen. Disse oplysninger registreres anonymt og kan ikke henføres til dig. 

Hvis vi under samtalen med dig aftaler en rådgivende tid hos vores socialrådgiver, eller hvis vi viderehenviser dig til vores rådgivningstilbud Sig Det Til Nogen, vil vi dog registrere dit navn og telefonnummer og de overordnede temaer for din henvendelse med henblik på det videre forløb. 

Når du henvender dig til Danner med henblik på et rådgivningsforløb eller under et krisecenterophold hos Danner, vil vi i første omgang registrere dit navn og dit telefonnummer og skrive et kort notat om, hvad du ønsker rådgivning om. 

Når du deltager i et rådgivningsforløb eller tager på ophold hos os, behandler vi kun oplysninger med dit samtykke og kun de oplysninger, du selv giver os. Det kan f.eks. være dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og i nogle tilfælde dit cpr.nr., oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund, civilstatus, graviditet, antal børn under 18 år og årsagen til din henvendelse. I forbindelse med rådgivningsforløb og under ophold på krisecenteret indsamler vi med dit samtykke desuden oplysninger om din situation, herunder økonomiske og sociale forhold og eventuelt personfølsomme oplysninger, som noteres i din journal. 

I nogle situationer har Danners rådgivere pligt til at kontakte enten den kommune, hvor et barn bor, eller politiet. Det vil være i de tilfælde, hvor et barn udsættes for vold eller andre alvorlige overgreb, eller hvis vi bliver bekendt med, at en person er i livsfare, jf. servicelovens § 154, straffelovens §§ 141 og 253, EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til flere forskellige formål, afhængig af om du er Danner Ven, bidragyder, bruger af vores hjemmeside, eller om du modtager rådgivning via telefon, chat eller som deltager i et forløb eller under et krisecenterophold hos Danner. 

Er du Danner Ven eller bidragyder anvender vi dine personoplysninger til at: 
 
•    administrere dit tilhørsforhold og dine indbetalinger 
•    sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag 
•    indberette dine bidrag til SKAT for at du kan få fradrag 
•    sende dig informations- og markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov 

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at: 
 
•    stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig 
•    udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside 
•    optimere vores hjemmeside 
•    udarbejde brugerindhold og retargetting kampagner 

Er du modtager af rådgivning via telefon eller chat, anvender vi dine personoplysninger til at: 
 
•    kunne dokumentere i forhold til offentlige bevillinger, donorer og samarbejdspartnere  
•    kunne føre statistik til brug for løbende udvikling og forbedring af vores rådgivningstilbud 
•    kunne lave policy arbejde, fundraising og i vores kvalitetsudvikling 

Er du modtager af rådgivning i et forløb eller under et krisecenterophold i Danner, anvender vi dine personoplysninger til at: 
•    kunne give dig en så præcis oplysning og rådgivning som muligt 
•    kunne dokumentere i forhold til offentlige bevillinger, donorer og samarbejdspartnere  
•    kunne føre statistik til brug for løbende udvikling og forbedring af vores rådgivningstilbud 

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

1 
Når du er Danner Ven eller giver et bidrag til os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan desuden behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende, forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.  

2 
Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.  

3 
Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mailadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores information til dig. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af Danner Venner, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.  
 
4 
I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr. 

5       
Er du blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookiehåndtering. Læs mere i vores cookiepolitik på danner.dk/cookies. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2. 

6 
Når du modtager rådgivning via telefon eller chat, behandler vi dine personlige oplysninger til dette formål. 
Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er væsentlige samfundsinteresser og retlige forpligtelser, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f. og art. 9, stk. 2, litra g. 

7 
Når du modtager rådgivning som deltager i et forløb eller under et krisecenterophold hos Danner, behandler vi dine oplysninger til dette formål. 
Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er væsentlige samfundsinteresser og retlige forpligtelser, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og f. og art. 9, stk. 2, litra g, samt samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra a. 

Deling af dine personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt og deles ikke med andre parter end dem, som Danner har et legitimt formål med eller ved lov er forpligtet til at videregive oplysninger til. 

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank. 

I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT. 

Danner har ligesom andre, der yder rådgivning, underretningspligt. I tilfælde, hvor der er bekymring for dit barns trivsel og udvikling, skal vi underrette kommunen, og vi er dermed forpligtet til at give dine oplysninger videre. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler: 

Er du Danner Ven elle bidragyder, vil vi opbevare dine personoplysninger i 5 år plus indeværende år fra din udmeldelse for at kunne leve op til regelsættet i bogføringsloven. 

Er du bruger af vores hjemmeside uden at være nuværende eller tidligere Danner Ven eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig, i op til 24 måneder. 

Oplyser du dine persondata i forbindelse med en underskriftsindsamling, opbevarer vi data indtil kampagnen er overstået.  

Når du modtager rådgivning via telefon eller chat, vil vi opbevare dine oplysninger i op til 1 år, hvorefter data anonymiseres til statistiske formål samt til Socialstyrelsen til opfyldelse af styrelsens opgaver. 

Når du modtager rådgivning som deltager i et forløb eller under et krisecenterophold hos Danner, vil vi opbevare dine oplysninger i 5 år, hvorefter data anonymiseres til statistiske formål samt til Socialstyrelsen til opfyldelse af styrelsens opgaver. 

Dine rettigheder

1 Indsigt 
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. 

2 Berigtigelse og sletning  
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.  

3 Begrænsning af behandling 
Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine per-sonlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.  

4 Dataportabilitet  
Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet. 

5 Indsigelsesret 
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os. 

6 Tilbagekaldelse af samtykke  
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. 
Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til os på HRadm@danner.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis. 

Du kan skrive til HRadm@danner.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.  

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet. 

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger – fx at oprette dig som Danner Ven eller bidragyder eller tilbyde dig ophold på krisecenter.  

Sikkerhed

I Danner er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau. 

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

Opdatering af denne politik

Danner er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen. 

Senest opdateret maj 2022 

Læs mere

Danner består af en bestyrelse, en direktør, knap 180 frivillige og ca....
I 1873 opførte Grevinde Danner et hus til udsatte kvinder. 100 år...
Partnervold og vold mod kvinder i nære relationer kan have mange former....