Danners videnscenter

Vold mod kvinder og børn er et globalt problem og et af de største brud på basale menneskerettigheder. Danners videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer, med et særligt blik for den kønsbaserede vold.


Gennem research og dokumentation arbejder Danners videnscenter for at skabe ny viden om vold mod kvinder. Den viden bruger vi til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer, så ingen kvinde nogensinde skal opleve at blive udsat for vold i nære relationer. Vi arbejder for at skabe respektfulde normer og tidssvarende lovgivning, der giver kvinder adgang til de samme rettigheder som mænd.


Videnscentrets ansatte og arbejde

I Danners videnscenter har vi en stor faglighed og en bred portefølje. Vi er cirka 10 lønnede medarbejdere i afdelingen, herunder en fast medarbejder i Tunesien, samt to studerende. Danner har også tilknyttet forskere fra Syddansk Universitet, ligesom vi samarbejder med en bred vifte af aktører fra civilsamfundet og det private erhvervsliv. Da vores finansiering er afhængig af bidrag fra private bidragydere, fonde og puljer, varetager vi både projektledelse, fortalervirksomhed, kommunikations- og fundraisingarbejde. Vores projekter og indsatser i både ind- og udland tager afsæt i vores faglighed omkring rådgivning og støtte til voldsudsatte kvinder.


Afdelingen Kommunikation og Viden

Kommunikations- og vidensafdelingen varetager Danners forebyggende indsatser, som udføres i partnerskaber med aktører i ind- og udland:

 • Dataindsamling fra Danners Krisecenter
 • Fortalervirksomhed
 • Fundraising
 • Projektledelse af Danners voldsfaglige indsatser
  • ambulant rådgivning 'Sig Det Til Nogen'
  • forebyggelse af vold mod kvinder i Tunesien og Palæstina
  • specialisering af krisecentermetoder
 • Kommunikation og oplysning
 • Uddannelsesvirksomhed
 • Analyser af viden fra krisecentrenes praksisfelt, teoretisk viden og forskning samt førte politikker og nye tendenser

Afdelingen driver og udvikler indsatser, der forebygger vold og styrker voldsudsatte kvinder og børns adgang til terapeutisk støtte, socialfaglig rådgivning samt psykologbehandling mv.

Danners indsatser tager afsæt i en stor voldsfaglig viden, baseret på 40 års erfaring med rådgivning og støtte til voldsudsatte kvinder og børn - i kombination med national og international forskning og teori inden for sociologi, psykologi og kortlægning af alle former for vold i nære relationer.

Vores særlige viden om, hvordan vold udspiller sig og kan forebygges på individuelt og relationelt niveau samt i institutioner, førte politikker og i strukturelle normer, gør Danner til en eftertragtet foredragsholder og underviser. Og vi sætter vores viden i spil gennem internationalt samarbejde i nogle af verdens brændpunkter, når det handler om vold mod kvinder.

Danner har tilknyttet eksterne forskere, ligesom vi samarbejder med en bred vifte af aktører fra civilsamfundet og det private erhvervsliv.

Finansieringen af Danners forebyggende indsatser er afhængig af private bidragydere, fonde, puljer og erhvervsdonationer.
 

Danners voldsfaglige viden er baseret på 40 års praktisk erfaring kombineret med voldsfalig teori.


Psykisk vold på agendaen

En af Danners store bedrifter er at have sat bekæmpelse af psykisk vold på den offentlige dagsorden. Allerede i begyndelsen af 2016 begyndte vi at rykke på denne dagsorden, og siden er det lykkedes at få vedtaget loven, der gør psykisk vold strafbart på lige niveau med fysisk vold. Denne bedrift skyldes i høj grad et godt samarbejde blandt civilsamfundsorganisationer. Danners egen unikke viden fra både det praktiske arbejde i krisecentret og den teoretiske og rettighedsbaserede tilgang i videnscentret, har været særligt nyttig både i det politiske arbejde og i samarbejdet med medierne, hvor vi har fortalt om kvinder, der har været udsat for psykisk vold, og om hvilke konsekvenser det har.


Mange udgivelser

De fleste ved måske ikke, at Danner laver andet end konkret krisecenterarbejde. Men det gør vi. Videnscentret har i forskellige kontekster udgivet flere rapporter og bøger - fx en stor engelsksproget træningsmanual til fagfolk, som vi bruger til at undervise ud fra flere steder i Mellemøsten, og bogen ’Vold, traumer og naturens helende kræfter’- om hvordan psykologer kan bruge naturbaseret terapi. Vi har lavet en publikation ’En ny vej’ til fagfolk i Grønland, der arbejder med voldsudsatte kvinder, vi har produceret en rapport, der beskriver omfanget og vores erfaringer med vold mod migrantkvinder i Danmark, og hvert år producerer vi Danners årsberetning. Vi udarbejder også videnspapirer, som vi deler med politiske interessenter og andre interesserede, som fx studerende og fagfolk.

Du kan tage et kig på de væsentligste af Danners udgivelser her.


Indsatser i Danmark

Sig Det Til Nogen er et ambulant rådgivningstilbud for voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Det er et tre-årigt projekt, som vi driver sammen med Ringsted og Randers krisecentre. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Vi driver et opsøgende arbejde og bygger bro til migrantkvinder i Danmark. Arbejdet støttes løbende af forskellige fonde, og vi er konstant på udkig efter aktører, der vil bidrage økonomisk til dette vigtige arbejde. Migrantkvinder er særligt isolerede og særligt udsatte for vold i nære relationer, og derfor bygger vi bro til dem, så de kan få adgang til de samme rettigheder som andre.

I samarbejde med en ekstern forsker driver vi et forskningsprojekt om seksualiseret vold. Denne voldsform er særligt intim og særligt nedbrydende, men den kan også være usynlig, fordi mange ikke tror, at de kan udsættes for voldtægt eller seksualiseret vold af deres partner.

Ph.d.-projekt om voldsudsatte kvinders psykiske traumer. Tal viser, at 44 % af kvinder, der flytter fra et krisecenter har PTSD-lignende symptomer. Dette forskningsprojekt zoomer ind på kvindernes psykiske trivsel, mens de bor på krisecenter og i tiden efter. Projektet skal gøre os klogere på de konsekvenser langvarig partnervold har, og hvad vi kan gøre for at hele de kvinder, der lever med symptomerne.

CTI - Critical Time Intervention. Gennem to år har Danner arbejdet sammen med Københavns Kommune for at teste CTI-metoden, der med succes bruges til at hjælpe hjemløse på fode igen. Når kvinder flytter fra et krisecenter, står de ofte over for nogle svære valg om bolig, job, netværk, økonomi og børnenes trivsel. Derudover har de psykiske mén af volden, som komplicerer genetableringen af en tryg hverdag. Med dette projekt har en voldsfaglig socialrådgiver fra Danner og en voldsfaglig koordinerenede rådgiver fra Københavns Kommune arbejdet sammen om at skabe helhedsorienteret rådgivning til kvinden.

Danners medarbejdere sidder med i forskellige bestyrelser og udvalg, blandt andet Lev Uden Vold, Kvinderådet, Udsatterådet i Københavns Kommune og Selveje Danmark.

 

Danners analyser skaber ny viden og nye indsigter om vold mod kvinder - en viden, som kommer samfundet til gavn gennem offentlig og politisk opmærksomhed. Analyserne har et feministisk udgangspunkt og viser blandt andet behovet for at skabe forandringer i adfærd, politikker og normer, så ingen kvinde eller hendes børn nogensinde skal opleve at blive udsat for vold i nære relationer.

Indsatser i udlandet

I Danner arbejder vi internationalt for at styrke fagfolk, så de kan yde den bedste støtte og rådgivning til voldsudsatte kvinder. Denne støtte handler ikke kun om personlige redskaber, men også om at organisationer og personer arbejder sammen i netværk med det formål at styrke kvinders ligestilling og handlemuligheder på det individuelle og kollektive niveau.

Vi har projekter i både TunesienPalæstina, Afghanistan samt Mellemøsten og Nordafrika, hvor vi arbejder sammen med kvinderettighedsorganisationer.

I et samarbejde med KVINFO, som er finansieret af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP), underviser vi flere steder i Mellemøsten og Nordafrika. I flere år har vi arbejdet for at bekæmpe vold og styrke krisecenterbevægelsen i Afghanistan. I 2018 lykkedes det for lokale kræfter i Afghanistan, med støtte fra Danner, at åbne en selvstændig organisation, DAWEO (Danner Afghanistan for Women's Empowerment Organisation) med samme formål. Arbejdet støttes af Den danske ambassade i Kabul.

Du kan læse mere om vores internationale arbejde på vores engelske hjemmeside.


Her kan du se og finde kontaktoplysninger på medarbejderne i afdelingen kommunikation og viden.
Danners krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn. Hvor længe de bor her, afhænger af deres situation. I krisecenteret får de den ro og tryghed, de har brug for, og her bliver de støttet ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Mange tusinde voldsudsatte kvinder i Danmark får ikke den nødvendige hjælp. Med Danners rådgivningscenter er det vores mål at hjælpe langt flere end i dag.