fbpx

Høringssvar: børnehusbekendtgørelsen 

Danner mener, ny børnehusbekendtgørelse kan forbedre voldsudsatte børns rettigheder. Men der er brug for mere systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold. 

Danner har 17. november 2023 sendt høringssvar vedrørende børnehusenes opgave. 

Download Danners høringssvar: Børnehusbekendtgørelsen 

Høring over udkast til ændring af en række bekendtgørelser på social-, bolig- og ældreministeriets området 

Den 19. oktober 2023 har Social-, Bolig- og Ældreministeriet sendt en række bekendtgørelser på ministeriets område i høring. Danner er ikke på høringslisten, men vi vil gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar til ministeriets udkast til bekendtgørelse om børnehuse. 

Vi skal anmode om, at Danner fremadrettet kommer på høringslisten i forbindelse med høringer, der omhandler regulering på områder, som berører voldsramte voksne og børn. 

Generelle bemærkninger til bekendtgørelse om børnehuse 

Danner konstaterer indledningsvis, at forslaget til bekendtgørelse om børnehuse indeholder relevante præciseringer, som kan forbedre voldsudsatte børns rettigheder i forhold til den gældende bekendtgørelse. 

I forslaget til bekendtgørelsens § 3 bliver det understreget, at børnehuset – som led i handlekommunens børnefaglige undersøgelse – skal bistå med at undersøge barnets 

behov for støtte som følge af overgrebet. Desuden, at børnehuset skal tilbyde barnet og evt. omsorgspersoner krisestøtte og psykologsamtale, når personalet i børnehuset vurderer, at det er relevant. Det er positivt. 

Præcisering af børnehusets opgave er nødvendigt 

Danner noterer sig, at det i § 4 understreges, at børnehuset skal (mod tidligere kan) inddrage relevante myndigheder og fagfolk, herunder f.eks. politi, retsmedicinske institutter og sygehusafdelinger, der varetager højt specialiserede funktioner i forbindelse med overgreb mod børn, når det konkret vurderes relevant. Det er helt afgørende for voldsudsatte børns retssikkerhed, at de relevante myndigheder og fagfolk inddrages. 

Som § 4 er affattet, er det imidlertid ikke tydeligt, hvorvidt det er børnehuset eller kommunen, der vurderer, om fx en retsmedicinsk undersøgelse af barnet er relevant. I den gældende bekendtgørelse om børnehuse § 1, stk. 2, er det børnehusets vurdering. Danner opfordrer til, at den ramme ikke ændres, og at det i den nye bekendtgørelse præciseres, at det fortsat er børnehusets opgave at vurdere, om det er relevant at inddrage relevante myndigheder, og ikke bare at inddrage disse instanser, når det er relevant. 

Brug for systematisk retsmedicinsk screening ved mistanke om vold 

Erfaringen viser, at det i dag er meget sjældent, at børnehusene benytter muligheden for at lade børn udsat for vold undergive en retsmedicinsk screening og undersøgelse, selvom en sådan undersøgelse kan vise sig helt afgørende for afdækningen af barnets 

behov for støtte efter overgreb og for et eventuelt strafferetligt efterspil. I 2022 skete det kun i 2 procent af afsluttede forløb1. 

Danner vil derfor gerne benytte anledningen til at pege på behovet for, at der indføres lovhjemmel og administrative procedurer, der sikrer systematisk, retsmedicinsk screening af børn, hvor der er begrundet mistanke om vold. Systematiske, retsmedicinske undersøgelser vil dels styrke arbejdet med at dokumentere tegn på vold og overgreb mod børn, dels bidrage til at opspore øvrige tegn på mistrivsel og sygdom hos børn i udsatte positioner. 

Data fra Projekt Systematisk Retsmedicinsk Screening, som har kørt i et samarbejde mellem Børnehus Hovedstaden, Københavns Politi og Institut for Retsmedicin på KU Hovedstaden, har dokumenteret, at knapt 1/3 af de over 200 undersøgte børn havde tegn og mærker efter vold2. Et tilsvarende antal børn havde tegn på sygdom eller andre forhold, der gav anledning til yderligere lægelige undersøgelser. Projekt Systematisk Retsmedicinsk Screening viste, hvordan man i én og samme undersøgelse kan kombinere en sundhedsfaglig og en retsmedicinsk screening på en måde, som opleves skånsom af barnet. 

Danner anbefaler derfor, at der i lovgivningen indføres en forpligtelse til at foretage systematiske, retsmedicinske undersøgelser i børnehusene. Erfaringerne fra ovennævnte projekt og efterfølgende beregninger viser, at det hverken vil være meget dyrt eller meget besværligt at etablere tilsvarende ambulante retsmedicinske undersøgelser og sundheds – og trivsels-screeninger i børnehusene i hele landet. 

For yderligere oplysninger kontakt Cecilie Nielsen på cen@danner.dk eller 30785862. 

Læs mere

Danner er på Folkemødet for at diskutere røde flag for partnervold, børn...
Lige nu søger vi frivillige, der både har tid og lyst til...
Danner bakker op om, at voldudsatte mænd får mulighed for at komme...