Organisation


Danner er et stort og mangfoldigt hus, som – udover at være rådgivning og krisecenter – også er en organisation, som arbejder for kvinder og børns rettigheder. Derfor er der mange ansatte medarbejdere og frivillige i huset. 


Medarbejdere


Under direktør, Lisbeth Jessen, drives Danner i et samarbejde mellem ansatte og frivillige. De ansatte udgør 40 medarbejdere fordelt på tre afdelinger: Krisecenteret, Kommunikation og Viden og Økonomi og Drift. Hver afdeling har en afdelingsleder.  


Frivillige

Danner har tilknyttet omkring 200 frivillige, som samarbejder med de faste medarbejdere. De frivillige er fordelt på en række forskellige grupper. 

Læs mere om de forskellige grupper, og hvordan du selv kan blive frivillig her


Bestyrelse


Bestyrelsen vælges af Danners frivillige på årsmødet og fungerer som Danners øverste ledelse bestående af ni medlemmer

  • Fire personer med eksterne positioner uden for Danner
  • To personer fra Dannerrådet
  • To personer fra frivilliggrupperne
  • En medarbejderrepræsentant (som vælges af medarbejderne)

Medlemmerne af bestyrelsen vælges ind for en toårig periode. De mødes hver anden måned.

Dannerrådet


Dannerrådet, som består af en repræsentant fra hver frivilliggruppe, er bindeled mellem bestyrelsen og Danners frivilliggrupper og fungerer som et rådgivende forum, hvor strategi, visioner og politik diskuteres.

Dannerrådet har en særlig forpligtelse til at have fokus på de frivilliges interesser i huset, herunder at rammevilkårene for frivilligt arbejde er i overensstemmelse med de frivilliges ønsker og husets overordnede formål. Rådet mødes som udgangspunkt en gang om måneden. 

Bestyrelsen har pligt til at drøfte spørgsmål af væsentlighed fx strukturændringer eller ændringer i politik for frivillige med Dannerrådet før der træffes endelig beslutning i bestyrelsen. 
Dannerrådet bidrager derfor til udvikling af husets strategi og handleplaner og er med til at sikre, at handleplaner og aftalte mål nås. 

Frivilliggrupperne vælger deres repræsentant for to år af gangen. 


 


Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

30. juli 2019
Hver måned inviterer foredragsgruppen til inspirerende foredrag om Danner, vores historie og arbejde for kvinder og børn.