Organisation


Danner er et stort og mangfoldigt hus, som, udover at tilbyde rådgivning og fungere som krisecenter, også er en organisation, som arbejder for kvinder og børns rettigheder. Derfor er der mange ansatte medarbejdere og frivillige i huset. 

Afdelinger 

Under direktør, Lisbeth Jessen, drives Danner i et samarbejde mellem ansatte og frivillige. De ansatte udgør 40 medarbejdere fordelt på fire afdelinger: krisecenteret, videncenteret (Kommunikation og viden), rådgivningscenteret og Økonomi og drift. Hver afdeling har en afdelingsleder. 


Frivillige

Danner har tilknyttet omkring 200 frivillige, som samarbejder med de faste medarbejdere. De frivillige er fordelt på en række forskellige grupper. 

Læs mere om de forskellige grupper, og hvordan du selv kan blive frivillig her

Dannerrådet er et råd, som består af en repræsentant fra hver frivilliggruppe, og som er bindeled mellem bestyrelsen og Danners frivilliggrupper. Det fungerer som et rådgivende forum, hvor strategi, visioner og politik diskuteres.

Dannerrådet har en særlig forpligtelse til at have fokus på de frivilliges interesser i huset, herunder at rammevilkårene for frivilligt arbejde er i overensstemmelse med de frivilliges ønsker og husets overordnede formål. Dannerrådet bidrager derfor til udvikling af husets strategi og handleplaner og er med til at sikre, at handleplaner og aftalte mål nås. 


Bestyrelse


Bestyrelsen vælges af Danners frivillige på årsmødet for en to-årig perionde og fungerer som Danners øverste ledelse. Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

  • Fire personer med eksterne positioner uden for Danner
  • To personer fra Dannerrådet
  • To personer fra frivilliggrupperne
  • En medarbejderrepræsentant (som vælges af medarbejderne)

Bestyrelsen har pligt til at drøfte spørgsmål af væsentlighed fx strukturændringer eller ændringer i politik for frivillige med Dannerrådet før der træffes endelig beslutning i bestyrelsen. 


Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.