Vold mod migrantkvinder i Danmark  - rapport

Under myndighedernes radar. Ny rapport beskriver, hvorfor det er svært for migrantkvinder at forlade en voldelig partner – problemerne er ikke tidligere belyst. Rapporten er baseret på data fra Danners opsøgende arbejde de seneste seks år.
26. november 2018
(modelfoto)

Af Anna Maria Mosekilde, videnskonsulent i Danner

Danner har siden 2012 inviteret herboende migrantkvinder til dialogmøder for at dele viden om vold, ligestilling og mulighederne for at få hjælp i tilfælde af vold. Ofte går kvinderne under myndighedernes radar, der er derfor ikke meget viden om deres udsathed. For første gang forsøger vi nu i Danner at kaste lys på disse kvinders barrierer for at bryde med vold – og vi viser hvorfor det netop er en aktør som Danner, der kan fungere som brobygger mellem den enkelte kvinde og de myndigheder, der skal beskytte hende. Det gør vi i rapporten: Vold mod migrantkvinder i Danmark. Læs bilag til rapporten her.

En lang række barrierer
Gennem en opsøgende indsats er det lykkedes at få kontakt til migrantkvinder fra hele verden, som af meget forskellige årsager er kommet til Danmark. Arbejde, uddannelse, familiesammenføring eller flugt fra krig er blandt årsagerne. I mødet med kvinderne tegner der sig ikke blot et billede af en særlig udsathed i forhold til vold, men også en lang række barrierer som forhindrer kvinderne i at få adgang til deres rettigheder. 

Ikke en stærk stemme
Danners specialkonsulenter opnår kontakt til kvinder med migrantbaggrund i hele landet gennem dialogmøder, for disse kvinder har normalt ikke en særlig stærk stemme i debatten om deres egne rettigheder. Til dialogmøderne inviteres grupper af kvinder til at gå i dialog om deres rettigheder og muligheder samt om de fem voldstyper i nære relationer, så de på den måde kan være med til at bryde tabuet om vold i deres egne relationer, hos nogen de kender eller generelt. Kvindernes nationalitet spænder bredt og repræsenterer 44 nationaliteter. 17 % af kvinderne til dialogmøderne angiver, at de er udsat for vold, mens 37 % angiver at de kender en som er udsat for vold. Som opfølgning på dialogmøderne tilbydes de voldsudsatte kvinder specialiseret rådgivning, som støtter dem via en afklarende samtale og et forløb til at finde en vej ud af volden.

Første rapport om emnet
Danner har indsamlet data og viden om migrantkvinders udsathed og barriererne de møder både i relationen til en fysisk, økonomisk og eller psykisk dominerende mand, samt barrierene i samfundet som både handler om normer, politik, loven og forvaltningspraksis. Det er der kommet en rapport ud af, som er den første af sin art.  Rapporten samler viden indhentet i forbindelse afvikling af 127 dialogmøder og individuel rådgivning af 169 herboende migrantkvinder.

Flere voldsformer samtidigt
Helt overordnet viser vores data at kvinderne udsættes for en eller flere af de fem voldsformer (psykisk, fysisk, seksuel, økonomisk og materiel), og i flere tilfælde udsættes de for mere end én voldsform. Voldens effekt forstærkes af at voldsudøveren ofte samtidig er migrantkvindens adgang til offentlige myndigheder, og i nogle tilfælde har kontrol over kvindens Nem ID samt bankkonto. Dette koblet med faktorer som isolation, sprogvanskeligheder, manglende viden om hjælpemuligheder samt rettigheder medvirker til at fastholde migrantkvinderne i vold.

Konsulenter med migrantbaggrund
Danners opsøgende specialkonsulenter har selv migrantbaggrund og fungerer dels som rollemodeller, dels som fagspecialister med indsigt i de særlige vilkår der gør sig gældende for herboende voldsudsatte migrantkvinder. Specialkonsulenterne yder akutrådgivning baseret på voldsfaglighed og bygger bro til myndigheder som kan hjælpe kvinderne videre til en tilværelse uden vold. Hovedparten af de 169 migrantkvinder der har modtaget rådgivning, står i så akut en situation at der blandt andet bliver henvist til krisecenter, politi eller læge. Kompleksiteten af sagerne er samtidig så høj at det i gennemsnit kræver 4,5 samtale med specialkonsulenten at rådgive kvinden om hendes muligheder og ret til hjælp.
Med midler fra Det Obelske Familiefond har Danner fået mulighed for at indhente og formidle ny viden om en underbelyst problemstilling. Det er vores håb at denne rapport bidrager til at implementering af Istanbulkonventionen fortsat styrkes i Danmark, således at alle kvinder reelt og uanset baggrund samt opholdsgrundlag kan leve et liv fri for vold. Det er også vores ønske at kommende nationale ligestillingshandleplaner lader sig inspirerer af Europarådet ligestillingsstrategi 2018-2023. Danners indsats målrettet voldsudsatte migrantkvinder viser at strategiens særlige fokus på at bekæmpe vold mod kvinder, samt beskytte migrantkvinder er yderst aktuel i Danmark. Danner vil fortsat gerne bidrage til at alle kvinder kan leve et liv fri for vold – også herboende migrantkvinder.
 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!